Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja polonistyczna z metodyką 380-PIWS1-3EPM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa

CzelakowskaD. Metodyka edukacji polonistycznej w wieku wczesnoszkolnym (2010)

Filipiak E. Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym (2002)

Majer-Gemińska B: Przygotowanie uczniów klas początkowych do nauki literatury

Taboł S. Istota czytania, (2005)

Literatura uzupełniająca

Dagiel M. Pozwólmy dzieciom bawić się słowami (2011),

Nagajowa M.: Kształcenie języka ucznia w szkole podstawowej

Polański E.: Dydaktyka ortografii i interpunkcji

Mystkowska H.: Właściwości mowy dziecka sześcio- siedmioletniego.

Małkowska-Zegadło H.: Rozwój języka mówionego i pisanego uczniów w wieku 8-10 lat

Awramiuk E. Gdzie jest spółgłoska b w wyrazie ząb, czyli jak współczesne polskie elementarze kształtują pojęcie głoski i litery, Poradnik Językowy, nr 5/2004

Baczyńska H.: Metodyka nauczania gramatyki w klasach 1-3.

PolańskiE., Jakubowicz A., Dyka F.: Ortografia i interpunkcja w nauczaniu początkowym

Taszycki S., Jodłowski W.: Zasady pisowni polskiej i ortograficznym interpunkcji ze słownikiem

Brzezińska A. (red.): Czytanie i pisanie – nowy język dziecka

JakubowiczA, K. Lenartowska, M. Plenkiewicz: Czytanie w początkowych latach

edukacji.

Zborowski J.: Początkowa nauka czytania.

Malmquist E.: Nauka czytania w szkole podstawowej.

Malendowicz J.: O trudnej sztuce czytania i pisania.

Bałachowicz J.: Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Kulpa J, R. Więckowski: Metodyka nauczania języka polskiego w klasach początkowych.

Wróbel T.: Pismo i pisanie w nauczaniu początkowym.

Sawa B. : Jeśli dziecko źle czyta i pisze.

Filipiak E.: Aktywność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Bober – Pełzowska J.: Rozwijanie mowy uczniów klas niższych.

Baczyńska H.: Metodyka nauczania języka polskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Więckowski R: Ćwiczenia słownikowo frazeologiczne i syntaktyczne w klasach początkowych.

Majer-Gemińska B: Przygotowanie uczniów klas początkowych do nauki literatury

Jakowicka M.: Praca z tekstem w klasach początkowych.

Lenartowska K., W. Świętek; Praca z tekstem w klasach I-III.

Lenartowska K., W. Świętek: Lektura w klasach I - III.

Patzerowa M.: Lektura uczy, bawi, wychowuje.

Żurakowski B.: Literatura. Wartość. Dzieło.

Żurakowski B. : W świecie poezji dla dzieci.

Rybotycka L: Gry dramatyczne. Teatr młodzieży.

Mineyko B: Improwizacje w klasach I-III.

Pankowska K.: Drama - zabawa - myślenie.

Awgulowa I, W. Świętek: Inscenizacje w klasach I-III.

Grabowska G: Nauczanie języka polskiego w klasach niższych szkoły podstawowej.

Baluch A.: Poezja współczesna w szkole podstawowej.

Malendowicz J: Nauczanie ortografii w klasach 1-4 szkoły podstawowej.

Jakubowicz A.: Strategia organizowania materiału a efektywność nauczania ortografii w klasach początkowych.

Jedut A., Pleskot A.: Nauczanie ortografii w klasach I-III.

Jóźwicki T: Opowiadanie jako forma wypowiedzi w klasach początkowych.

Malendowicz J.: O poprawność pisemnych wypowiedzi w klasach I-IV.

Węglińska M.: Opis jako forma wypowiedzi w klasach początkowych.

Jóźwicki T.(red) Pisanie sprawozdań, opisywanie przedmiotów, charakteryzowanie postaci.

Skrzypiec W.: Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne i stylistyczne w kl I-III.

Czelakowska D.: Twórczość a kształcenie języka dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Lenartowska K., W. Świętek: Inspirowanie wypowiedzi pisemnych w kl I-III.

Węglińska M.: Jakość pracy dydaktycznej nauczyciela a efekty uczniów kl. III z języka polskiego (na przykładzie opisu jako formy wypowiedzi).

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- projektuje fragmenty zajęć zintegrowanych dotyczących opracowania tekstów, zagadnień ortograficznych, gramatycznych – praca pisemne

- Sprawnie wkomponowuje w tok działań edukacyjnych nauczyciela i uczniów ćwiczenia słownikowe, frazeologiczne i syntaktyczne;

- Planuje ćwiczenia w czytaniu i pisaniu – konspekty zajęć

- Tworzy konspekt zajęć poświęcony wprowadzeniu litery

- Poprawnie dobiera metody nauczania uczenia się, formy organizacji pracy oraz środki dydaktyczne do założonych celów zajęć - ocena samodzielnie pisanych konspektów zajęć zintegrowanych, ocena efektów pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest minimum 80% obecności, aktywność na zajęciach oraz prace pisemne ( 3 fragmenty konspektów zajęć zintegrowanych z dominacją treści polonistycznych).

ZAJĘCIA W FORMULE ZDALNEJ (COVID-19)

W przypadku konieczności realizacji ćwiczeń w formule zdalnej lub mieszanej forma weryfikacji osiągniętych efektów przez studentów

może ulec nieznacznym modyfikacjom. Zajęcia

w formule zdalnej będą realizowane z wykorzystaniem aplikacji Teams.

Zakres tematów:

1. Edukacja polonistyczna w Podstawie programowej i w programach kształcenia zintegrowanego

 Analiza Podstawy Programowej

 Przegląd programów kształcenia i podręczników do klas I-III w kontekście edukacji polonistycznej

 Sporządzanie rejestry zagadnień programowych z edukacji polonistycznej dla klasy I, II i III (praca w grupach)

2.Proces nauki czytanie i pisanie

 rozwój metod nauki czytania i pisania na przestrzeni dziejów,

 współczesne metody nauki czytania i pisania

 warunki podjęcia nauki czytania i pisania

 analiza aktualnych elementarzy,

3. Opanowanie czytaniu i pisaniu

 opracowanie nowej litery

 wprowadzenie dwuznaku i spółgłosek miękkich

 rodzaje ćwiczeń w czytaniu i ich organizacja rodzaje ćwiczeń w pisaniu i ich organizacja,

 sposoby urozmaicania ćwiczeń w czytaniu,

 cechy dobrego czytania,

 cechy dobrego pisma, kontrola i ocena techniki czytania i pisania,

 rodzaje błędów w piśmie i czytaniu,

 trudności występujące w nauce czytania i sposoby ich przezwyciężania.

4. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu w klasach I-III.

 źródła treści do ćwiczeń w mówieniu i pisaniu,

 język mówiony a język pisany,

 klasyfikacja ćwiczeń w mówieniu i pisaniu

 formy w.w ćwiczeń (wypowiedzi samorzutne, pogadanka, rozmowa opowiadanie, opis)

 ćwiczenia słownikowe / istota, rodzaje, organizacja/

 ćwiczenia frazeologiczne / istota, rodzaje, organizacja/

 ćwiczenia syntaktyczne,

5/6 Opracowanie tekstów w klasach I -III. (4 h)

 cele opracowywania tekstów

 sposoby opracowania tekstów czytanek opracowanie stronicy elementarzowej,

 formy pracy z lekturą,

 czasopismo w edukacji polonistycznej dzieci klas młodszych

 inscenizacje, dramatyzacje, improwizacje

7. Opracowanie wierszy w nauczaniu początkowym

 rodzaje wierszy, sposoby ich opracowania,

 praca nad ekspresją słowa

8. Ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne w klasach I - III.

 cele nauczania gramatyki i ortografii,

 zasady polskiej ortografii

 metody i zasady nauczania gramatyki i ortografii,

 zakres treści z gramatyki i ortografii w programach kształcenia zintegrowanego

 rodzaje ćwiczeń ortograficznych i sposoby ich organizacji,

 związek ćwiczeń gramatycznych i ortograficznych z innymi rodzajami ćwiczeń,

 sposoby poprawiania błędów uczniowskich,

 środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu ortografii i gramatyki.

9. Praca nad wypowiedzią pisemną

 Charakterystyka form redakcyjnych i stylistycznych

 Formy użytkowe i ich cele realizacji

 Ćwiczenia w tworzeniu tekstów: opowiadania, opisu, sprawozdania, listu i życzeń

10. Praca nad opowiadaniem

 Historyjka obrazkowa jako punkt wyjścia do tworzenia opowiadań

 Opowiadania na podstawie tekstów czytanek i lektur

 Opowiadanie na podstawie przeżyć własnych

11. Opis i sprawozdanie

 Metodyka tworzenia opisu

 Opis przedmiotu, opis osoby

 Sprawozdanie z uroczystości

12. Ćwiczenia użytkowe

 Charakterystyka ćwiczeń użytkowych

 List jako ćwiczenie użytkowe.

 Tworzenie życzeń, ogłoszeń, zaproszeń

13. Ćwiczenia syntaktyczne – praca nad zdaniem w klasach I-III

 Tworzenie zdań prostych

 Sposoby rozwijania zdań

 Zdania złożone w klasach I-III

14. Kolokwium zaliczeniowe

15.Rozwijanie zainteresowań czytelniczych w kształceniu zintegrowanym

 Rola i zadania literatury

 Modele kontaktu z książką i aktywności czytelniczej

 Czytelnictwo dzieci i młodzieży

Metody dydaktyczne:

wykład, warsztaty grupowe, dyskusja, ćwiczenia, metody aktywizujące

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:00 - 13:30, sala B125
Sandra Kadłubowska 23/ szczegóły
2 każdy wtorek, 13:45 - 15:15, sala A208
Sandra Kadłubowska 23/ szczegóły
3 każdy wtorek, 15:30 - 17:00, sala B125
Sandra Kadłubowska 22/ szczegóły
4 każdy wtorek, 17:15 - 18:45, sala A208
Sandra Kadłubowska 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.