Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca opiekuńczo-wychowawcza w przedszkolu i szkole 380-PIWS1-3GIM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Kamińska-Juckiewicz M.: Teoretyczne i praktyczne problemy wychowania opiekuńczego w szkole. Nowa Szkoła 2/2010, s. 21-28.

Łobocki M.: Teoria wychowania w zarysie. Kraków 2005.

Opieka-wychowanie-kształcenie. Moduły edukacyjne. Red.W. Woronowicz, D. Apanel, Kraków 2010.

Klus-Stańska D. (red.) (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków, 2014.

Lubowiecka J., Przystosowanie psychospołeczne do przedszkola, Warszawa, 2000.

B. Górnicka, Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej – wybrane zagadnienia. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015.

E. Mazlish, A. Faber, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, wyd. Media Rodzina, Poznań 1992.

E. Mazlish, A. Faber, Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole, wyd. Media Rodzina, Poznań 2000.

Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej. Red. M. Biedroń, M. Prokosz, Toruń 2001.

M. Bogdanowicz, Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2009.

J. Galant, Praca wychowawcza w klasach I-III.Warszawa 1989.

L. Katz, Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, przeł. E. Pulkowska, Warszawa 2003.

K. Kruszko, Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010.

Efekty uczenia się:

Student omawia miejsce pracy opiekuńczo – wychowawczej w strukturze organizacyjnej przedszkola i szkoły K_W10

Student planuje działania opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym K_U02 K_U03

Student wykorzystuje zabawy przeciwdziałające agresji w pracy opiekuńczo – wychowawczej w przedszkolu i szkole K_K03

Student wykazuje się aktywnością w przygotowaniu i uczestnictwie w zajęciach K_K07

Student projektuje działania z zakresu pracy opiekuńczo – wychowawczej w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej. K_K08

Student potrafi projektować działania skoncentrowane na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się (SP6_UW02);

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę – przedmiot kończy się zaliczeniem w stopniu.

WARUNKI ZALICZENIA ORAZ KOMPONENTY OCENY KOŃCOWEJ

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest aktywny udział (przygotowanie do zajęć, zaangażowanie studenta) w minimum 90% zajęć oraz uzyskanie ocen pozytywnych wynikających z realizacji zadania indywidualnego i odpowiedzi ustnej.

ZASADY UZUPEŁNIANIA ZALEGŁOŚCI

Student, który przekroczył limit dopuszczalnych nieobecności może w uzasadnionych sytuacjach uzupełnić zaległości podczas konsultacji zrealizowanych przed upływem trzech tygodni od ustania przyczyny nieobecności. Nieobecności, które nie zostaną uzupełnione w ramach konsultacji mogą mieć negatywny wpływ na ocenę końcową.

COVID-19

Zajęcia zdalne będą realizowane z wykorzystaniem platformy e-learningowej Microsoft Teams. W przypadku konieczności realizowania zajęć w tej formie sposób weryfikacji efektów może ulec modyfikacjom.

Zakres tematów:

1. Teoretyczne i praktyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej.

2. Regulacje prawne.

3. Zapoznanie z problematyką pracy opiekuńczo-wychowawczej w przedszkolu i szkole podstawowej.

4. Wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności dotyczące planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej.

5. Wyposażanie w kompetencje rozpoznawania i organizowania prac opiekuńczych w przedszkolu i szkole.

6. Uczestniczenie studentów w uroczystościach przedszkolnych i szkolnych.

7. Przygotowanie scenariusza uroczystości patriotycznych i świątecznych oraz spotkań z rodzicami.

8. Konstruowanie projektów okazji edukacyjnych w zakresie aktywności opiekuńczo-wychowawczej i integrowania grupy dziecięcej.

9. Przygotowanie propozycji zabaw muzycznych, teatralnych, terapeutycznych wykorzystywanych w pracy opiekuńczej celem przeciwdziałania agresji.

10. Organizowanie współpracy z rodzicami.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, konsultacje, warsztaty metodyczne, przygotowanie planów pracy opiekuńczo – wychowawczej

ZAJĘCIA W FORMIE ZDALNEJ

Metody dydaktyczne z wykorzystaniem usług cyfrowych zawartych w ramach platformy Microsoft Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (parzyste), 10:15 - 11:45, sala A209
Zofia Redlarska 23/ szczegóły
2 co druga środa (parzyste), 8:30 - 10:00, sala A207
Zofia Redlarska 23/ szczegóły
3 co druga środa (nieparzyste), 8:30 - 10:00, sala A207
Zofia Redlarska 22/ szczegóły
4 co druga środa (nieparzyste), 10:15 - 11:45, sala A209
Zofia Redlarska 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)