Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca korekcyjno-kompensacyjna 380-PIWS1-3GOK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Bogdanowicz M., Borkowska A., Model rozpoznawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. w: Podniesienie efektywności kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe. Cz I, MEN, Warszawa 2010.

Bogdanowicz M., O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Lublin 1994.

Gruszczyk- Kolczyńska E.; Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. WSiP, Warszawa 1994.

Kaja B.; Zarys terapii dziecka, WSP, Bydgoszcz 2001.

Oszwa U., Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci. Kraków 2008

Skorek E.M. (red.), Terapia pedagogiczna, Oficyna Wydawnicza ,,Impuls", Kraków 2005.

Efekty uczenia się:

W efekcie kształcenia student:

Objaśnia istotę trudności i niepowodzeń szkolnych uczniów. Rozpoznaje i omawia charakterystyczne symptomy niespecyficznych i specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii). Dokonuje charakterystyki zaburzeń rozwojowych będących przyczyną trudności szkolnych. Planuje pracę z dzieckiem na zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych dostosowaną do jego indywidualnych możliwości. Poznaje konstrukcję konspektu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Stosuje zasady terapii pedagogicznej oraz metodyczny tok postępowania w pracy z dzieckiem. Dobiera metody pracy terapeutycznej do rodzaju specyficznych trudności w uczeniu się i indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność (min.90%) na zajęciach, zaliczenie ćwiczeń, znajomość omawianych zagadnień teoretycznych i literatury przedmiotu, pozytywna ocena z kolokwium podsumowującego (min. 51 % możliwych punktów).

Zakres tematów:

Wyjaśnienie podstawowych pojęć. Identyfikowanie trudności szkolnych uczniów w klasach 1-3..

Istota specyficznych trudności w uczeniu się - dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia.

Istota pracy korekcyjnej i kompensacyjnej z dzieckiem młodszym wieku szkolnym przejawiającym specyficzne i niespecyficzne trudności w uczeniu się. Zasady terapii pedagogicznej stosowane na zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych. Organizacyjne i terapeutyczne zasady planowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Indywidualizacja pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania, pisania i liczenia. Metodyczne postępowanie przy realizacji celów edukacyjnych i terapeutycznych na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych

Metody dydaktyczne:

wykład, wykład problemowy, dyskusja, prezentacja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 15:30 - 17:00, sala C02
Jolanta Szada-Borzyszkowska 90/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)