Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty pracy w placówkach resocjalizacyjnych 380-ZS1-3GOD
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

• James O. Prochaska, John C. Norcross, Carlo C. DiClemente, zmiana na dobre. Rewolucyjny program zmiany, który pomoże ci przezwyciężyć złe nawyki i nada twojemu życiu właściwy kierunek. Instytut Amity, Warszawa 2008.

• Arnold P, Goldstein, Barry Glick, John C. Gibbs, Art. Program Zastępowania Agresji. Wydanie poprawione. Instytut Amity, Warszawa 2004.

• Majewska- Gałęziak A., (red.) Metoda warsztatowa w kształceniu umiejętności interpersonalnych: praca zbiorowa zespołu nauczycieli Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku Katowice -Śląsk 1998.

• Dąbrowska M., Rozesłaniec M., Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej, Adam Marszałek, Toruń 2003.

• Gaś Z. B., Letni obóz terapeutyczny jako forma pracy terapeutyczno-rehabilitacyjnej z młodzieżą z zaburzeniami osobowości i zachowania, Fundacja Masz Szansę, Lublin 1992.

• Sawicka K., Rozwój autokontroli emocjonalnej. Program socjoterapii dzieci agresywnych, IPSiR UW, Warszawa 1993.

• Borecka-Biernat D., (red.), Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania, Difin, Warszawa 2013.

• CHUTORAŃSKI M., Moralność, rozwój moralny, wychowanie moralne,

Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 2958), 2012 r. Dostępny w Internecie: http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2012_58_6.pdf

• Czyżewska D., Style tożsamości a rozwój rozumowania moralnego jednostki PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA, tom 10, nr 4 s. 73–82, 2005.

• GRUCA-MIĄSIK Urszula : Wychowanie moralne w placówkach wielofunkcyjnych // W: Wyzwania i szanse pedagogiki społeczno-opiekuńczej / redakcja naukowa Krystyna Duraj-Nowakowa, Urszula Gruca-Miąsik. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. – S. 15-43

• LANGIER Cecylia : Wychowanie moralne w kontekście przemian społeczno-kulturowych epoki ponowoczesnej : zarys problematyki // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. – T. 23 (2014), s. 87-94. [dostęp 7.12.2018]. Dostępny w Internecie: http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/2728/87.pdf

• MURAWSKI Roman : Rozwój i wychowanie moralne dzieci i młodzieży. [dostęp 7.12.2018]. Dostępny w Internecie: http://seminare.pl/pdf/tom04-05-murawski.pdf

• PIOTROWSKI Paweł : Idea rozwoju moralnego w badaniach teorii wychowania. – Olsztyn : Centrum Badań Europy Wschodniej, 2010.

• TŁUŚCIAK-DELIOWSKA, Aleksandra : Moralność i bullying : edukacja charakteru podstawowym elementem w rozwiązywaniu problemu dręczenia rówieśniczego w szkole? // Studia z Teorii Wychowania : półrocznik Zespołu Teorii Wychowania Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. – T. 7, nr 1 (2016), s. 169-193.

• MARIAŃSKI Janusz : Wychowanie moralne // W: Leksykon socjologii moralności : podstawy – teorie – badania – perspektywy / pod redakcją Janusza Mariańskiego. – Kraków: zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2015. – S. 882-886

• Leahy Robert L. , Tirch Dennis , Napolitano Lisa, Regulacja emocji w psychoterapii, 2014.

Literatura uzupełniająca:

• Jachimowska.- Wałbrzych M., Grupa bawi się i pracuje: zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych, Oficyna Wydawnicza Unus, Wrocław 1994.

• Fuchs B., Zabawy na rozwiązywanie konfliktów i napięć w grupie, Jedność, Kielce 2009.

• Fuchs B., Gry i zabawy na dobry klimat w grupie, Jedność, Kielce 1999.

• Portmann R., Gry i zabawy kształtujące pewność siebie, Jedność, Kielce 2001.

• Portmann R., Gry i zabawy przeciwko agresji, Jedność, Kielce 1999.

• Wójcik E., Metody aktywizujące w pedagogice grup, Rubikon, Kraków 2000.

• Gajewska G., Doliński A., Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga. Scenariusze zajęć wychowawczych. [Cz.] 1 [Wyd. 2 zm.], Gaja, Zielona Góra 2002.

• Dąbrowska-Jabłońska I., (red.) Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, Impuls, Kraków 2006.

Efekty uczenia się:

K_W08

ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń w procesie wychowania resocjalizującego.

K_W10

ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

K_W16

ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności resocjalizacyjnej

K_U01

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności resocjalizacyjnej

K_U02

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

K_U11

potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów resocjalizacyjnych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia ćwiczeń: aktywne uczestnictwo w zajęciach, wykonanie zadania praktycznego na forum grupy, przygotowanie i przeprowadzenie konspektu zajęć warsztatowych w oparciu o zagadnienia ćwiczone podczas zajęć.

Zaliczenie przedmiotu na podstawie:

• obecność na zajęciach dydaktycznych;

• oceniania ciągłego- aktywność studenta na zajęciach;

• realizacja zadania praktycznego na forum grupy/ realizacja zadania za pomocą narzędzi teleinformatycznych i przekazanie go grupie;

• przygotowanie i relalizacja konspektu zajęć;

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do problematyki przedmiotu. Teoretyczne uzasadnienie metody pracy oraz zapoznanie z podstawowymi pojęciami i strukturą TZA .

2. Trening umiejętności społecznych - teoria i praktyka.

3. Trening kontroli złości - teoria i praktyka.

4. Trening wnioskowania moralnego.

5. Warsztat pisania konspektów zajęć.

6. Praktyczna realizacja przedłożonych konspektów.

7. Podsumowanie zajęć.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: podające, problemowe, eksponujące, praktyczne; m.in. praca w grupach, praca w parach, ćwiczenia indywidualne, dyskusja, ćwiczenia dramowe, elementy wykładu, pogadanka, gra dydaktyczna. aktywizujące metody zespołowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:00 - 13:30, sala A110
Emilia Wołyniec-Kurkowska 22/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala A105
Emilia Wołyniec-Kurkowska 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)