Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Andragogika 380-SS1-2ABZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Aleksander T.: Kształcenie ustawiczne, (w:) Pedagogika społeczna. Warszawa 1993 s.295-318

2. Aleksander T.: Andragogika. Podręcznik akademicki. Radom-Kraków 2009

3. Czerniawska O.: Edukacja osób ,,Trzeciego Wieku” (w:) Wprowadzenie do andragogiki. Warszawa 1996 s.213-236

4. Demetrio D.: Edukacja dorosłych, W: Pedagogika, t.3 Gdańsk 2006 s.113-128.

5. Demetrio D.: Pedagogika pamięci. Łódź 2009.

6. Dubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Biografie i uczenie się, Łódź 2015

7. Halicka M., Halicki J.: Integracja społeczna i aktywność ludzi starych, (w:) Polska starość. Gdańsk 2002 s.189-218.

8. Halicki J.: Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej. Białystok 2000

9. Halicki J.: Edukacja w starości jako działanie poprawiające jakość życia seniorów. Chowanna T.2:2009, s.203-213.

10. Halicki J.: Obrazy starości rysowane przeżyciami seniorów. Białystok 2012

11. Halicki J.: Edukacja osób starszych w Polsce – jej wymiar teoretyczny i praktyczny. Edukacja Dorosłych 2013 nr 2 s.9-18

12. Kargul J.: Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Wrocław 2005, s.120-142

13. Kruszewski K.: Wizerunek ucznia we współczesnych koncepcjach dydaktycznych, (w:) Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych [Red.

T.Wujek. Warszawa 1992, s.228-259.

14. Lengrand P.: Obszary permanentnej samoedukacji. Warszawa 1995

15. Malewski M.: Andragogika i jej metodologiczne dylematy (w:) Wprowadzenie do andragogiki. Warszawa 1996, s.391-430

16. Malewski M.: Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice. Wrocław 2010.

17. Marotzki W.: Kierunki rozwoju koncepcja badań biograficznych w naukach o wychowaniu, (w:) Edukacja alternatywna. [Red.] J.

18. Piekarski, B. Śliwerski,. Kraków 2000, s.132-143.

19. Nowak J., Cieślak A.: Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie. Warszawa 1973 s.28-58

20. Oleś P.K.: Psychologia człowieka dorosłego, Warszawa 2011

21. Pachociński R.: Andragogika w wymiarze międzynarodowym. Warszawa 1998 s. 35-48

Efekty uczenia się:

K_W01: Zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym –

egzamin, dyskusja, konsultacje

K_U07: Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz

analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań - egzamin, dyskusja, konsultacje

K_K03: Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne

nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga - egzamin,

dyskusja, konsultacje

K_K05: Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej;

dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych rozwiązań i

możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych - egzamin, dyskusja, konsultacje

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny (minimum 3,0) z egzaminu (testu) obejmującego treści wykładów (min. 50% punktów).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń (osiągnięcie minimum oceny 3,0).

Zakres tematów:

1. Teoretyczno-metodologiczne założenia andragogiki

2. Istota andragogiki jako dyscypliny naukowej. Podstawowe pojęcia

3. Możliwości rozwoju i zdolność uczenia się człowieka dorosłego

4. Elementy dydaktyki dorosłych

5. Proces kształcenia człowieka dorosłego

6. Geneza i rozwój oświaty dorosłych w Polsce i na świecie.

7. Zarys idei anrdragogicznych w wymiarze historycznym.

8. Tradycje i współczesność edukacji permanentnej

9. Badania biograficzne w teorii i praktyce andragogicznej.

10. Gerontologia edukacyjna oraz edukacja ludzi starszych w Polsce i na świecie.

Metody dydaktyczne:

wykład, wykład z prezentacja multimedialną, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 10:15 - 11:45, sala A207
Jerzy Halicki 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.