Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka projektu socjalnego 380-SS1-2GRG
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Bolanowska A., Przykłady projektów działania socjalnego zrealizowanych w instytucjach socjalnych w Belgii, [w:] Piekarski J., Marynowicz-

Hetka E. (red.), Wokół problemów działania społecznego. Wybór tekstów i przykładów działania, Katowice 1998.

Chludziński M., Przybylski W., Jak skutecznie napisać projekt socjalny?, Warszawa 2004.

de Robertis C., Metodyka działania w pracy socjalnej, Katowice 1998

de Robertis C., Pascal H., Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami, Katowice 1999

Kantowicz E., Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Olsztyn 2001.

Kantowicz E. (red.), Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, Olsztyn 2011.

Kotlarska-Michalska A. (red.), Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej, Poznań 1999.

Niesporek A., Projekt socjalny, [w:] Pawlas-Czyż S., Wódz K. (red.), Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych,

Toruń 2007

Ornacka K., Ewaluacja. Między naukami społecznymi i pracą socjalną, Kraków 2003

Rutkowska A., Projekt socjalny w pomocy społecznej, Bydgoszcz 2011

Szatur-Jaworska B., Diagnozowanie w polityce społecznej, Warszawa 2005

Urbaniak-Zając D., Projekt – instytucja. Przykłady projektów działań socjalnych realizowanych w Berlinie, [w:] Piekarski J., Marynowicz-

Hetka E. (red.), Wokół problemów działania społecznego. Wybór tekstów i przykładów działania, Katowice 1998.

Wolska-Prylińska D., Projekt socjalny w kształceniu do pracy socjalnej – zagadnienia wprowadzające, [w:] Wolska-Prylińska D., Projekt

socjalny w kształceniu i działaniu społecznym, Katowice 2010.

Wolska-Prylińska D., Opracowanie i wdrożenie projektu socjalnego – etapy, korzyści i trudności procesu kształcenia, [w:] Wolska-

Prylińska D., Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym, Katowice 2010.

Wódz K., Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Katowice 1998

Wódz K., Niesporek A., Projekt socjalny – metodyka projektowania, promocja organizacji i działań socjalnych, [w:] Pawlas-Czyż S.,

Leśniak-Berek E. (red.), W kręgu zagadnień profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego, Katowice 2010

Wronowski G., Jak skutecznie napisać projekt socjalny? Nowa edycja środków z EFS na lata 2007-2013, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

KA6_WG7 zna podstawowe metody i modele pracy socjalnej z jednostką, grupą i społecznością; posiada wiedzę dotyczącą struktury prowadzenia diagnozy jednostek i grup - dyskusja, projekt socjalny

KA6_WG9 zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania i przetwarzania danych oraz nowoczesne technologie (ICT) stosowane w pracy socjalnej do opisu i diagnozowania problemów, instytucji i struktur w obszarze pomocy społecznej - projekt socjalny

KA6_WK7 umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów socjalnych, uwzględniając aspekty społeczno –polityczne - projekt socjalny

KA6_UW6 potrafi stosować i ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami pracy socjalnej - projekt socjalny, dyskusja

KA6_UK1 potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i w piśmie na tematy dotyczące pracy socjalnej z uwzględnieniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku wielu dyscyplin - projekt socjalny

KA6_UO1 potrafi konstruować i opracowywać projekt socjalny jako strategie rozwiązywania problemów społecznych - projekt socjalny

KA6_UO3 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania; ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych - projekt socjalny

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się wynik uzyskany z pisemnej pracy grupowej (projekt socjalny).

Zakres tematów:

1. Istota i rodzaje projektów socjalnych. Stosowanie metody projektu w pracy socjalnej.

2. Struktura projektu socjalnego – podstawowe cechy, identyfikacja potrzeb.

3. Etap początkowy przygotowywania projektu - określenie celu (głównego i szczegółowych), sporządzenie planu i harmonogramu działań, wstępne przygotowanie budżetu.

4. Cykl projektowy. Znaczenie procesu grupowego dla realizacji projektu.

5. Uczestnicy projektu. Beneficjenci (bezpośredni i pośredni), zespół projektowy, interesariusze (zewnętrzni i wewnętrzni). Rola motywacji

uczestników jako sposób na realizację założonych celów.

6. Finansowanie projektów. Źródła finansowania projektów.Tworzenie budżetu.

7. Monitoring i ewaluacja projektu. Weryfikacja założonych celów projektu.

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 12:00 - 13:30, sala A207 (cwi)
Joanna Borowik 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)