Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy mediacji w pracy socjalnej 380-SS1-2GUK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Coleman P.T. (red.), Rozwiązywanie konfliktów, Kraków 2004.

Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodząc do tak, Warszawa 2004.

Gmurzyńska E., Morek R., Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2009.

Gójska A., Huryn V., Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Warszawa 2007.

Kaźmierczak M., Kaźmierczak J., Mediacja rodzinna, Warszawa 2015.

Lewicki R., Hiam A., Olender K., Pomyśl zanim powiesz. Wszystko o strategiach negocjacji, Warszawa 1997.

Moore Ch.W., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Kraków 2016

Morek R., Mediacja i arbitraż, Warszawa 2006.

Nordhelle G., Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów, Gdańsk 2010.

Olszewska A., Tomczyk E., Poradnik mediatora. Mediacje w sprawach cywilnych, Elbląg 2007.

Podobas I., Mediacje i negocjacje w pracy socjalnej, Warszawa 2014.

Sutton C., Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańsk 2004.

Tabernacka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2009.

Walters S.B., Kłamstwo, cała prawda o... Jak wykryć kłamstwo i nie dać się oszukać, Gdańsk 2005.

Literatura uzupełniająca:

Dawson R., Sekrety udanych negocjacji, Warszawa 2004.

Fisher R., Ury W., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa 2013.

Gmurzyńska E., Morek R. (red.), Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2018.

Gójska A., Huryn V., Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Warszawa 2007.

Kaźmierczak M., Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

KA6_WG7 zna podstawowe metody i modele pracy socjalnej z jednostką, grupą i społecznością; posiada wiedzę dotyczącą struktury prowadzenia diagnozy jednostek i grup,

KA6_UK2 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych zarówno z osobami będącymi specjalistami jak i nie będącymi specjalistami w dziedzinie nauk społecznych,

KA6_UK5 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach społecznych; jest w stanie porozumiewać się zarówno z osobami będącymi specjalistami jak i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie,

KA6_UO3 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania; ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych,

KA6_UO4 potrafi nawiązać kontakt z klientem oraz skutecznie motywować go do aktywności i uczenia się samodzielnego rozwiązywania problemów,

KA6_KR1 potrafi posługiwać się normami etycznymi w podejmowanej aktywności pracowniczej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się wynik uzyskany z zaliczenia (przygotowanie filmu z nagraną mediacją) oraz aktywność na ćwiczeniach.

W trakcie semestru student może być nieobecny 2 razy. Wszystkie dodatkowe nieobecności muszą być zaliczone na konsultacjach.

Forma i warunki zaliczenia:

- aktywny udział w zajęciach: 30 punktów

- zaliczenie: 70 punktów

51% punktów uzyskanych przez studenta w trakcie trwania semestru jest niezbędne do uzyskania oceny pozytywnej z przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Diagnoza konfliktu – koło konfliktu, eskalacja, rodzaje, typy. (2h)

2. Przygotowanie do skutecznej mediacji – nawiązywanie wstępnych kontaktów ze stronami, gromadzenie i analiza podstawowych informacji, opracowanie planu mediacji (4h)

3. Etapy mediacji – przygotowanie mediacji, prezentacja stanowisk, spotkania na osobności, konstruowanie ugody (8h)

4. Warsztat mediatora – techniki i umiejętności w praktyce. (4h)

5. Strategie postępowania w sytuacjach szczególnych (2h)

6. Sytuacje trudne w prowadzeniu mediacji. (2h)

7. Ćwiczenia praktyczne. (2h)

8. Prezentacja, analiza i omówienie zaliczeniowych filmów mediacyjnych (6h)

Metody dydaktyczne:

burza mózgów, case study, metaplan, praca w grupach, akwarium, gry symulacyjne, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala A208
Joanna Borowik 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.