Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - niemiecki 380-SS1-2JNI2
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

materiały specjalistyczne i popularnonaukowee online na poziomie B 1/ B 2

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B1+, Klett 2018,

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2, Klett 2018,

Perlmann-Baume Michaela, Schwalb Susanne, Niveau B1+ Sicher! Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2018

Sander, Braun, Doubek, Fuegert, Vitale u.a. " DaF kompakt" B1/B2 , KLETT

Funk, Kuhn, Demme, Winzer u.a. " studio d B 1: , Cornelsen

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- zna elementarną terminologię używaną w pedagogice (KA6_WG1)

- ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego (KA6_WK1)

- ma elementarną wiedzę na temat projektowania ścieżki własnego rozwoju (KA6_WK11)

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (P6S_UK)

- ma umiejętności komunikacji interpersonalnej, porozumiewać się ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona

specjalistów (KA6_UK2)

- posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierające je argumentacją (KA6_UK3)

- potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role (KA6_UU1)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- ma świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, doskonali

umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (KA6_KK1)

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi

specjalistami w danej dziedzinie (KA6_KO3)

Weryfikacja efektów:

- ocena aktywnego uczestnictwa w zajęciach: konwersacje , dyskusje, aktywne rozwiązywanie zadań

- prace pisemne

- kolokwium

- zadania indywidualne, np. projekty

- sprawozdanie z przeczytanych artykułów o tematyce specjalistycznej

Metody i kryteria oceniania:

Praca zdalna na platformie Blackboard, zaliczenie na ocenę na podstawie:

1. prac domowych pisemnych przesyłanych przez usos mail oraz wypowiedzi ustnych podczas zajęć na BB

2. oceny z testu końcowego przeprowadzonego w sali, planowanego na 3 tygodnie przed końcem roku akademickiego; warunkiem zaliczenia testu jest min. 50% punktacji całkowitej ( jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na przeprowadzenie testu w realu, studenci otrzymają zadania indywidualne podczas zajęć i w wyznaczonym czasie będą zobligowani przesłać wyniki na usos mail )

3. aktywnego udziału w zajęciach

4. obecności na zajęciach - student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze

5. prezentacji prac projektowych

Zakres tematów:

1. Praktyki zawodowe za granicą - przygotowanie do wyjazdu, poszukiwanie pokoju / mieszkania; perturbacje w podróży; poznanie topograficzne miejsca pobytu; rozpoczęcie stażu- nowe doświadczenia

2.Studia w Niemczech - rodzaje szkół wyższych i ich specyfika; warunki aplikacji na studia; wymagania co do poziomu znajomości języka

3. Szukanie pracy - wymagane dokumenty, rozmowa kwalifikacyjna, rozwój kariery, szkolenia i dokształcanie

4.Kontakty interpersonalne - różnicowe kulturowe wśród narodów europejskich z uwzględnieniem kontaktów zawodowych i przyjacielskich; stosowanie form grzecznościowych i stylu formalnego w korespondencji zawodowej

5.Aktywny wypoczynek, turystyka w XXI wieku, gry i zabawy- rozrywka dla każdego, czas wolny- w co się angażować

6.Praca- aktywność zawodowa; oczekiwania pracownika i pracodawcy, co się liczy podczas szukania pracy- istotne czynniki; kreatywność w pracy; wzorowe podanie o pracę; dodatkowe zarobkowanie poza pierwszym miejscem zatrudnienia - realizacja pasji i zainteresowań

7. Praca społeczna, wolontariat, zaangażowanie i aktywność obywatelska

8. Konsumpcjonizm - zakupy w XXI wieku- zakupoholizm; reklamacje usług i zwrot towarów

9.Permanentne uczenie się- trend przyszłości

10. Lektura tekstów fachowych i ich krótkie streszczenie ( indywidualny dobór tematów ), słuchanie bieżących wiadomości polityczno-społecznych w TV DW1.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie warsztatowej, tj. praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie.

Duży nacisk kładzie się na formy aktywne, zwłaszcza mówienie i konwersacje. Prace indywidualne, np. projekty lub lektura tekstów popularnonaukowych, wspierają zgłębianie wiedzy wg indywidualnych potrzeb i zainteresowań studenta.

W semestrze zimowym sprawność słuchanie głównie w oparciu o materiały on-line na kanałach YT (np. Lingster Academy, Froehlich Deutsch, Benjamin-der Deutschlehrer ) oraz programów nadawcy telewizyjnego Deutsche Welle.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 19:30 - 21:00, sala #####
Dorota Żmudzka 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.