Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych 380-SS1-2GSZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Boguszewska k, Dunaj M, Dziurla R. i wsp. Zatrudnienie wspomagane. Materiały konferencyjne. Biuro Pełnomocnika Rządu d.s. Osób niepełnosprawnych, Warszawa 2011.

Kiwerski J., Ostrowska A.: Stan rehabilitacji i potrzeby rehabilitacyjne osób o poszczególnych rodzajach niepełnosprawności. PAN, Warszawa 1994.

Kowalik S. Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Warszawa 1999.

Pańko W. Zatrudnienie i praca osób niepełnosprawnych. Kształt instytucjonalny i efekty działania.[ w:] System rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych red. J. Mikulski, i A. Kurzynowski, PWE, Warszawa 1994.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Literatura uzupełniająca :

Bąkowska M, Dembe A, Iwaniak A , Sekutowicz: K. Wspieranie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy-podręcznik dobrych praktyk. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa, 2009.

Brzezińska, A. I., Kaczan, R., Rycielski, P. Obszary i modele badań nad zjawiskami wykluczania i inkluzji osób z ograniczeniami sprawności. Numer monograficzny Polityki Społecznej pt.: Diagnoza potrzeb i podstawy interwencji społecznych na rzecz osób z ograniczeniami sprawności, 2010, 58-62.

Kirenko J. Sarzyńska H. Bezrobocie. Niepełnosprawność. Potrzeby. Wyd. UMCS, Lublin 2010.

Kotlarska-Michalska: A. Człowiek niepełnosprawny jako „inny” w ujęciu koncepcji socjologicznych i badań socjologiczno-psychologicznych. Roczniki Socjologii Rodzinnej, 1999, s. 87-100.

Majewski T. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych. Biuro Pełnomocnika Rządu d.s. Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2011.

Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, Zasada równego traktowania. Prawo i Praktyka., 2012, nr 5. Chłoń-Domińczak, A., D. Poznańska: Promocja zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Proponowane działania w Polsce. Budapeszt, Międzynarodowa Organizacja Pracy, 2007, ISBN 978-92-2-820390-5, ISBN 978-92-2-820391-2 (web pdf).

Strony internetowe:

Biura Pełnomocnika Rządu d.s Osób Niepełnosprawnych : http://www.niepelnosprawni.gov.pl/

Vademecum zatrudnienia osób niepełnosprawnych . Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, www.popon.pl

Efekty uczenia się:

KA6_WG4 – jest wyposażony w wiedzę na temat potrzeb, możliwości i ograniczeń funkcjonowania społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością -zaliczenie pisemne

KA6_WK1 - zna istotę klasycznych oraz nowych podejść w rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością; ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą założeń w oparciu o aktualne ustawodawstwo-zaliczenie pisemne

KA6_WK2 - ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu kompleksowego modelu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością w Polsce -zaliczenie pisemne

KA6_WK5 - ma wiedzę o działaniach w zakresie poradnictwa zawodowego, zapobiegania bierności zawodowej osób z niepełnosprawnością -zaliczenie pisemne

KA6_UW1 - potrafi rozpoznawać sytuacje mogące stanowić zagrożenie zdrowia psychicznego i fizycznego osób z niepełnosprawnością -zaliczenie pisemne

KA6_UO6 - posiada umiejętność analizowania i oceny skuteczności działań wspierających aktywność zawodową osób z niepełnosprawnością- ocena wypowiedzi ustnych

KA6_KK2 - jest wolny od uprzedzeń i stereotypów społecznych dotyczących postrzegania i rozumienia zatrudnienia i możliwości zawodowych osób z niepełnosprawnością-zaliczenie pisemne , ocena wypowiedzi ustnych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej (test) (ilość punktów wymagana do zaliczenia przedmiotu: 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia podczas egzaminu), przeprowadzony zdalnie- platforma blackboard

Obecność na wykładach : dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach - 2 godz., pozostałe nieobecności należy zaliczyć podczas konsultacji, przy czym nie więcej niż 50% liczby godz. przewidzianych na realizację przedmiotu

Zakres tematów:

1. Kompleksowy model rehabilitacji osób z niepełnosprawnością

2. Osoby z niepełnosprawnością – status prawny, orzecznictwo

3. Rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością

4. Praca i jej znaczenie w życiu osób z niepełnosprawnością

5. Model rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością

6. Bariery w rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością

7. Dostosowanie otoczenia i stanowisk pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 12:00 - 13:30, sala A207
Dorota Otapowicz 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.