Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty pracy socjalnej 380-SS1-3AGT
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Badura-Madej W., Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych, Katowice 1999.

2. Kantowicz E., Pedagogika (w) pracy socjalnej, Olsztyn 2013.

3. Kantowicz E., Koncepcja i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, Olsztyn 2011.

4. Kubacka Jasiecka D., Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych, Warszawa 2010.

5. Murgatroyd S., Poradnictwo i pomoc, Poznań 2000.

6. Nocuń A. W., Szmagalski J., Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie, Katowice 1998.

7. Pawlas-Czyż S. (red.), Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Toruń 2007.

8. Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2009.

9. Robertis C., Pascal H., Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami, Katowice 1999.

10. Trawkowska D., Dylematy i trudności związane z pełnionymi rolami zawodowymi, (w:) Portret współczesnego pracownika socjalnego. Studium socjologiczne, Katowice 2006.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia wraz ze sposobem ich weryfikacji:

Wiedza:

K_W04– student ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu pomocy społecznej w Polsce i Unii Europejskiej.

Sposób weryfikacji: aktywny udział w zajęciach, praca w małych grupach, praca zaliczeniowa.

Umiejętności:

K_U04 - student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania, interpretowania problemów społecznych z zastosowaniem strategii ich rozwiązywania.

Sposób weryfikacji: aktywny udział w zajęciach, praca w małych grupach, praca zaliczeniowa.

Kompetencje:

K_K06 – student potrafi nawiązać kontakt z klientem oraz skutecznie motywować go do aktywności i uczenia się samodzielnego rozwiązywania problemów.

Sposób weryfikacji: aktywny udział w zajęciach, praca w małych grupach, praca zaliczeniowa.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie sumy:

-kolokwium zaliczeniowego w formie testu

- aktywności (max 4 punkty)

Procentowa skala ocen

Poniżej 51%. – ocena niedostateczna (2,0)

- od 51 do 60 %. - ocena dostateczna (3,0),

- od 61 do 70 %. - ocena dostateczna plus (3,5),

- od 71 do 80 %. - ocena dobra (4,0),

- od 81 do 90 %. - ocena dobra plus (4,5),

- od 91 do 100 %. - ocena bardzo dobra (5,0)

Dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona.

Zakres tematów:

Tematy:

1. Wprowadzenie do tematyki zajęć

2. Etyka pracownika socjalnego. Dylematy etyczne w pracy socjalnej.

3. Konflikt w Pracy Socjalnej.

4. Komunikacja i proces pomocy.

5. Agresja w Pracy Socjalnej

6. Wielowymiarowość pracy socjalnej. Intuicja, metalizacja i empatia.

7. Mediacja

8. Umiejętności ważne w pracy socjalnej.

9. Praca z klientem- postawy, gesty i mimika (filmik).

10. Zaliczenie

Metody dydaktyczne:

-praca w grupie

-prezentacja

-burza mózgów

-dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:00 - 15:00, sala #####
Natalia Głódź 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)