Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne problemy opieki i wychowania 380-OS2-2ADG
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Kelm A., Formy opieki nad dzieckiem, Warszawa 1983.

Kolankiewicz M. (red.), Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki, Warszawa 1998.

Stelmaszuk W. (red.), Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem, Warszawa 1999.

Stojecka-Zuber R., Róg A. (red.), System opieki i pomocy: założenia a rzeczywistość, Tarnobrzeg 2009.

Wosik-Kawala D. (red.), Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze, Lublin 2011.

Krupiński A., Pogotowie opiekuńcze w systemie opieki nad dzieckiem, Warszawa 1990, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Krajewska B., Między pomocą społeczną, wsparciem a pieczą zastępczą : założenia i rzeczywistość wybranych instytucji, Gdańsk 2018, Wydawnictwo Naukowe Katedra

Kozdrowicz E. (red.), Adopcyjne rodzicielstwo : dylematy, nadzieje, wyzwania, Warszawa 2013, Wydawnictwo Akademickie Żak

Matejek J., Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w procesie przygotowania i wspierania rodzin zastępczych, Kraków 2008, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej

Nemiroff M., Annunziata J. ; il. Ładecka A. ; przekł. Trzebiatowska M., Wszystko o adopcji : jak powstaje rodzina, jak dzieci się z tym czują, Sopot 2007, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Gutowska A., Rodzicielstwo adopcyjne : wybrane aspekty funkcjonowania rodzin adopcyjnych, Lublin 2008, Wydawnictwo KUL

Ruszkowska M., Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze, Warszawa 2013, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Safjan M., Osamotnione dzieci : rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, Warszawa 1983, Wydaw. Prawnicze

F. B. Simon, H. Stierlin, Słownik terapii rodzin, Gdańsk 1998.

H. Stierlin in., Pierwszy wywiad z rodziną, Gdańsk 1999.

E. Sujak, Poradnictwo małżeńskie i rodzinne, Katowice 1995.

J. S. Wallerstein, S. Blakeslee, Druga szansa. Mężczyźni, kobiety i dzieci dziesięć lat po rozwodzie, Kielce 2006.

Beisert M., Rozwód. Proces radzenia sobie z kryzysem, Poznań 2000.

Brammer L.M., Kontakty służące pomaganiu. Procesy i umiejętności, Warszawa 1984.

M. Chojak, Drzewo problemów – sposób na efektywniejszą pracę ze współczesną rodziną [w:] Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie, (red.) K. Duraj – Nowakowska, U. Gruca - Miąsik, Rzeszów 2009.

G. Corey, Teoria i praktyka poradnictwa i terapii, Poznań 2005.

H. Goldenberg, I. Goldenberg, Terapia rodzin, Kraków 2006.

D. Crane Russell, Podstawy terapii małżeństw, Gdańsk 2002.

S. Murgatroyd, Poradnictwo i pomoc, Poznań 2000.

I. Namysłowska, Terapia rodzin, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

KA7 UW1

posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji (z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych

KA7 UO4 potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych

KA7 KK2

jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach (dopuszczalna nieusprawiedliwiona nieobecność na 1 zajęciach, pozostałe nieobecności należy zaliczyć podczas konsultacji do dwóch tygodni od daty nieobecności, przy czym nie więcej niż 50% godzin nieobecności umożliwia zaliczenie przedmiotu)

- aktywność i przygotowanie do zajęć

- prezentacja wybranych problemów opiekuńczo-wychowawczych z aktywizacją grupy

Zakres tematów:

I Wprowadzenie w problematykę zajęć

II Asystentura rodzinna

Asystent rodziny, kwalifikacje asystenta rodziny, organizacja pracy asystenta rodziny, powody przyznania asystenta rodziny, wpływ asystenta rodziny na opiekę i wychowanie w rodzinie

III Rozwód w rodzinie

Funkcjonowanie rodziny w trakcie i po rozwodzie rodziców, etapy rozwodu rodziców a sytuacja dziecka, opieka i wychowanie dziecka przez jednego z rodziców, wpływ rozwodu na wychowanie dziecka

IV Opieka zastępcza

Problemy rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego w Polsce. Kwalifikowanie i przygotowanie kandydatów do rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego, swoiste trudności w funkcjonowaniu rodzin, adopcje dzieci starszych i ze specjalnymi potrzebami, wsparcie udzielane rodzinom, zapobieganie niepowodzeniom adopcyjnym. Rozwijanie samodzielności dziecka w rodzinie w różnych okresach rozwojowych.

V Specyficzne problemy organizacji procesu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Trudności i bariery w działalności placówek socjalizacyjnych, interwencyjnych. Rola i pozycja wychowawcy. Wspieranie samodzielności życiowej w opiece i wychowaniu. Proces dochodzenia do samodzielności życiowej wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych. Dynamika rozwoju samodzielności dziecka. Trudności w usamodzielnianiu wychowanków i ich ograniczanie (formy i metody pracy w procesie usamodzielniania, indywidualny program usamodzielnienia, mieszkania chronione).

VI Rola szkoły w procesie wychowania dziecka

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole - rola wychowawców i pedagoga szkolnego w opiece i wychowaniu dziecka, doradztwo zawodowe w szkole jako kluczowy element wsparcia ucznia w wyborach edukacyjno-zawodowych, wpływ grupy rówieśniczej na wychowanie dziecka

VII Pedagog społeczny w pracy w rodziną

Cele i zasady działania pedagogów społecznych, rodzaje wsparcia otrzymywane od pedagogów, praca z rodziną, zadania pedagoga rodziny, prawidłowy system opieki nad dzieckiem i rodziną, etyka pracy pedagoga społecznego

VIII Ewaluacja i podsumowanie zajęć

Metody dydaktyczne:

- dyskusja

- burza mózgów

- praca z tekstem

- prezentacja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 15:30 - 17:00, sala A208
Justyna Pikus 22/ szczegóły
2 co drugi wtorek (nieparzyste), 17:15 - 18:45, sala A208
Justyna Pikus 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.