Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Andragogika 380-ON1-1AND
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 24
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Aleksander T.: Kształcenie ustawiczne, (w:) Pedagogika społeczna. Warszawa 1993 s.295-318

2. Aleksander T.: Andragogika. Podręcznik akademicki. Radom-Kraków 2009

3. Czerniawska O.: Edukacja osób ,,Trzeciego Wieku” (w:) Wprowadzenie do andragogiki. Warszawa 1996 s.213-236

4. Demetrio D.: Edukacja dorosłych, W: Pedagogika, t.3 Gdańsk 2006 s.113-128.

5. Demetrio D.: Pedagogika pamięci. Łódź 2009.

6. Halicka M., Halicki J.: Integracja społeczna i aktywność ludzi starych, (w:) Polska starość. Gdańsk 2002 s.189-218.

7. Halicki J.: Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej. Białystok 2000

8. Halicki J.: Edukacja w starości jako działanie poprawiające jakość życia seniorów. Chowanna T.2:2009, s.203-213.

9. Halicki J.: Obrazy starości rysowane przeżyciami seniorów. Białystok 2012

10. Halicki J.: Edukacja osób starszych w Polsce – jej wymiar teoretyczny i praktyczny. Edukacja Dorosłych 2013 nr 2 s.9-18

11. Kargul J.: Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Wrocław 2005, s.120-142

12. Kruszewski K.: Wizerunek ucznia we współczesnych koncepcjach dydaktycznych, (w:) Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych [Red.]

T.Wujek. Warszawa 1992, s.228-259.

13. Lengrand P.: Obszary permanentnej samoedukacji. Warszawa 1995

14. Malewski M.: Andragogika i jej metodologiczne dylematy (w:) Wprowadzenie do andragogiki. Warszawa 1996, s.391-430

15. Malewski M.: Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice. Wrocław 2010.

16. Marotzki W.: Kierunki rozwoju koncepcja badań biograficznych w naukach o wychowaniu, (w:) Edukacja alternatywna. [Red.] J.

Piekarski, B. Śliwerski,. Kraków 2000, s.132-143.

17. Nowak J., Cieślak A.: Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie. Warszawa 1973 s.28-58

18. Oleś P.K.: Psychologia człowieka dorosłego, Warszawa 2011

19. Pachociński R.: Andragogika w wymiarze międzynarodowym. Warszawa 1998 s. 35-48

20. Pietrasiński Z.: Rozwój dorosłych, w: Wprowadzenie do andragogiki. Warszawa 1996 s.13-35

21. Rembowski J.: Psychologiczne problemy starzenia się człowieka. Warszawa 1984 s.45-80

22. Skrzypczak J.: Proces kształcenia człowieka dorosłego (w:) Wprowadzenie do andragogiki. Warszawa 1996 s.270-307

23. Turner J.S., Helms D.B.: Rozwój człowieka. Warszawa 1999 s.37-74

24. Urbańczyk F.: Problemy oświaty dorosłych. Warszawa 1973 s.8-27

25. Wroczyński R.: Edukacja permanentna. Warszawa 1973

Efekty uczenia się:

KA6_WG1: zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych - sprawdzian z przyswojonych treści - egzamin, konsultacje, dyskusja

KA6_UW2: potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań - ocena aktywności studenta podczas wykładu poprzedzona analizą fragmentów literatury wskazanej przez wykładowcę oraz praca w grupach nad rozwiązaniem kwestii praktycznych związanych z andragogiką - egzamin, konsultacje, dyskusja

KA6_KK2: docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych - sprawdzian z przyswojonych treści oraz ocena aktywności studenta podczas wykładu poprzedzona analizą fragmentów literatury wskazanej przez wykładowcę oraz praca w grupach nad rozwiązaniem kwestii praktycznych związanych z andragogiką - egzamin, konsultacje, dyskusja

KA6_KO2: ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny, i przestrzegania zasad etyki zawodowej - sprawdzian z przyswojonych treści oraz ocena aktywności studenta podczas wykładu poprzedzona analizą fragmentów literatury wskazanej przez wykładowcę oraz praca w grupach nad rozwiązaniem kwestii praktycznych związanych z andragogiką - egzamin, konsultacje, dyskusja

KA6_KR1: dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki - konsultacje, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu na ocenę następuje po uzyskaniu pozytywnej oceny (minimum 3,0) z testu obejmującego treści wykładów (min.

50% punktów).

Nieobecność na więcej niż połowie zajęć nie kwalifikuje do zaliczenia przedmiotu. Nieobecności zaliczane są w formie wypowiedzi ustnej

na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Teoretyczno-metodologiczne założenia andragogiki. Istota andragogiki jako dyscypliny naukowej. Podstawowe pojęcia

2. Zarys idei andragogicznych w wymiarze historycznym.

3. Możliwości rozwoju i zdolność uczenia się człowieka dorosłego

4. Proces kształcenia człowieka dorosłego. Elementy dydaktyki dorosłych

5. Geneza i rozwój oświaty dorosłych w Polsce i na świecie

6. Tradycje i współczesność edukacji permanentnej

7. Badania biograficzne w teorii i praktyce andragogicznej.

8. Gerontologia edukacyjna oraz edukacja ludzi starszych w Polsce i na świecie.

Metody dydaktyczne:

wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda sobota, 8:30 - 11:30, sala A6
Krzysztof Czykier 32/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.