Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - angielski cz. 1 380-RN1-1JAN1
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 24
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2020). English File Upper-Intermediate 4-th edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych/wydawców i serwisów informacyjnych:

www.oup.com/elt (Oxford University Press), www.onestopenglish.com (MacMillan), BBC English, www.euronews.net, Zoom in on America, www.linguahouse.com, www.ted.com, https://ed.ted.com/, culture.pl, transom.org, breakingnewsenglish.com

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- zna elementarną terminologię używaną w pedagogice (KA6_WG1) w kontekście języka obcego

Sposób weryfikacji: testy cząstkowe, testy semestralne

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł w języku obcym (KA6_UW4),

- ma umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów na poziomie językowym B2 (KA6_UK2)

Sposób weryfikacji: testy cząstkowe, semestralne, udział w dyskusji i pracy w grupach, wypowiedzi pisemne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- ma świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (KA6_KK1)

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie (KA6_KO3)

Sposób weryfikacji: testy cząstkowe, semestralne, udział w dyskusji i pracy w grupach, wypowiedzi pisemne

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

-zaliczenie na min. 51% testów oraz prac pisemnych

-zaliczenie na min 51% modułów na platformie Blackboard w oparciu o autorskie materiały specjalistyczne

-obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo (udział w dyskusji i współpracy w grupie)

Wiedza, umiejętnosći i kompetencje społeczne sprawdzane są w formie:

- oceny bieżącego przygotowania do zajęć i aktywnego w nich uczestnictwa

- prac i testów pisemnych

- realizacji modułów nauczania na platformie Blackboard

Skala ocen:

90-100% - bardzo dobry (5.0)

80-89% - dobry plus (4.5)

70-79% - dobry (4.0)

60-69% - dostateczny plus (3.5)

51-59% - dostateczny (3.0)

Zaliczenie przedmiotu: na ocenę na koniec semestru. Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się w oparciu o platformę Blackboard

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej 1 nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta więcej niż 1 zajęć, student jest zobowiązany do odpracowania nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach lub przygotowanie opracowania artykułu specjalistycznego z dziedziny kierunku studiów (dł. ok 500 słów /opracowanie słownictwa, umiejętność streszczenia ustnego). Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Zakres tematów:

Zakres tematyczny:

- uniwersytet, studia, programy dostępne dla studentów w Unii Europejskiej,

- systemy kształcenia uniwersyteckiego w wybranych krajach

- rozwój kariery zawodowej z uwzględnieniem umiejętności miękkich i potrzeby dokształcania się przez całe życie,

- wielokulturowość i wielojęzyczność we współczesnym świecie,

- stereotypy społeczne i narodowościowe, tolerancja,

- osobowość, cechy charakteru, zwyczaje

- etapy życia, potrzeby ludzi w starszym wieku,

- wolontariat

- zrównoważony rozwój w perspektywie środowiska, ekonomii i dobrostanu człowieka.

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń:

- kluczowych sprawności językowych: mówienie, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i rozumienie ze słuchu; rozwijanie środków językowych;

Zajęcia prowadzone są w systemie blended learning w proporcji:

50% moduły nauczania na platformie Blackboard do samodzielnego opracowania, ćwiczących sprawności językowe oraz słownictwo,

50% w formie wideokonferencji z wykorzystaniem platformy MSTeams: ćwiczenie i rozwijanie sprawności językowych, umiejętności rozumienia ze słuchu, wypowiedzi ustnej oraz udziału w dyskusji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda sobota, 17:10 - 20:10, sala B224
Marzena Lubaszewska 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.