Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - angielski 380-N1-2JAN
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

https://www.ted.com/

https://ed.ted.com/

http://study.com/

linguahouse.com

breakingnewsenglish.com

Olsen, A. E., 2010 . Academic Vocabulary. Fourth edition. Pearson Education Inc., London

Ludbrook, G., 2011. English for International Social Work. Cafoscarina, Venezia.

http://www.globalresearch.ca/child-poverty-unemployment-homelessness-the-role-of-social-workers-in-america/5372462

blackboard.uwb.edu.pl

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- zna elementarną terminologię używaną w pedagogice (KA6_WG1) w kontekście języka obcego

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł w języku obcym (KA6_UW4),

- posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań; potrafi sformułować wnioski i zaprezentować wyniki (KA6_UW5),

- ma umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów na poziomie B2 wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (KA6_UK2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- ma świadomość swojego poziomu wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju osobistego, doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (KA6_KK1)

- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie (KA6_KO3)

Metody i kryteria oceniania:

Studenci otrzymują zaliczenie na ocenę po IV semestrze nauki. Przedmiot kończy się egzaminem.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Ocena zaliczeniowa jest średnią ocen uzyskanych w trakcie semestru letniego: za testy, prace pisemne, prezentacje, prace domowe, aktywność na zajęciach oraz zadania na platformie Blackboard.

Warunki zdania Egzaminu:

Uzyskanie przynajmniej 50% punktów z egzaminu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

Tematy związane z poniższymi zagadnieniami (do wyborów przez lektorów prowadzących poszczególne grupy studentów):

Inteligencje wielorakie

Style uczenia się, techniki zapamiętywania wspomagające uczenie się

Praca - słownictwo związane z pracą, poszukiwaniem pracy, rekrutacją, rozmową o pracę

Przygotowanie do wygłoszenia prezentacji. Cechy dobrej prezentacji, typowe zwroty i wyrażenia. Indywidualne prezentacje studentów.

Bullying - zastraszanie i znęcanie się wśród rowieśników

Przemoc domowa

Opieka nad osóbami starszymi z potrzebami społecznymi lub chorobami długoterminowymi

Uzależnienia. Nomophobia - uzależnienie od elektroniki, w szczególności od telefonu komórkowego

Interkulturowość – obyczaje w rożnych państwach, dobre maniery w rożnych kulturach, szok kulturowy.

Znęcanie się i zaniedbywanie wobec dzieci. Czynniki ryzyka i środki zaradcze.

Arteterapia

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/dyskusja, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych (kartkówki leksykalne oraz raz w semestrze test umiejętnościowy), zadań praktycznych, krótkich pisemnych lub ustnych prac domowych, oraz na podstawie prezentacji kierunkowych z wybranego przez studentów tematu z zakresu dziedziny pedagogiki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda sobota, 17:10 - 20:10, sala B123
Iwona Kubas, Paulina Nalewajko 20/ szczegóły
2 każda sobota, 17:10 - 20:10, sala B125
Paulina Nalewajko, Iwona Kubas 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.