Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika społeczna 380-SN1-1ABW
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 7
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Środowisko życia człowieka: funkcje, struktura, przemiany.

2. Rodzina – przegląd definicji, uwarunkowania kulturowe. Rodzina współczesna – istota, właściwości, alternatywne kształty życia małżeńsko-rodzinnego.

3. Refleksje nad współczesnym rodzicielstwem

4. Organizacje pozarządowe, jako przykład działalności pedagogicznej w środowisku.

5. Rozwód jako punkt zwrotny w życiu rodziny. Sytuacja życiowa dziecka w rodzinie monoparentalnej.

6. Migracje zagraniczne jako obszar zainteresowań pedagogiki społecznej. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej.

7. Dzieciństwo zagrożone. Bieda dziecięca jako współczesny problem społeczny.

8. Dziecko w świecie mediów – szanse i zagrożenia wychowawcze.

9. Główne kierunki pomocy rodzinie i dziecku w środowisku lokalnym.

10. Środowisko wychowawcze szkoły wobec problemu agresji i przemocy wśród uczniów.

11. Bezdomność jako problem pedagogiki społecznej. Przyczyny, istota problemu, profilaktyka.

Efekty uczenia się:

Student zna podstawy filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej, specyfikę głównych środowisk wychowawczych i procesów w nich zachodzących - KA7_WG1

Student potrafi rozpoznawać i interpretować zjawiska społeczne, ukazując ich powiązania z różnymi zakresami pedagogiki specjalnej, dziedzinami nauk społecznych, humanistycznych oraz medycznych i nauk o zdrowiu - K_UW2

Student jest gotów do komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania edukacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne - KA7_KO2

Student jest gotów do pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami uczniów i innymi członkami społeczności szkolnej i lokalnej - KA7_KR2

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń wymaga obecności na ćwiczeniach, aktywnego uczestnictwa we wszystkich zadaniach realizowanych na ćwiczeniach, pracach zespołowych, projektach, ocenianych w sposób ciągły.

Dozwolona jest jedna nieobecność na ćwiczeniach, która nie podlega zaliczeniu, o ile nie miała ona miejsca w czasie obowiązkowego zaliczenia zadania dydaktycznego. Każdą kolejną nieobecność student musi zaliczyć na konsultacjach u osoby prowadzącej ćwiczenia w danej grupie.

Do zaliczenia nie może być dopuszczony student, który ma 50% nieobecności. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie oceny ciągłej i oceny z pracy zaliczeniowej.

Zakres tematów:

1. Środowisko życia człowieka: funkcje, struktura, przemiany.

2. Rodzina – przegląd definicji, uwarunkowania kulturowe. Rodzina współczesna – istota, właściwości, alternatywne kształty życia małżeńsko-rodzinnego.

3. Refleksje nad współczesnym rodzicielstwem

4. Organizacje pozarządowe, jako przykład działalności pedagogicznej w środowisku.

5. Rozwód jako punkt zwrotny w życiu rodziny. Sytuacja życiowa dziecka w rodzinie monoparentalnej.

6. Migracje zagraniczne jako obszar zainteresowań pedagogiki społecznej. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej.

7. Dzieciństwo zagrożone. Bieda dziecięca jako współczesny problem społeczny.

8. Dziecko w świecie mediów – szanse i zagrożenia wychowawcze.

9. Główne kierunki pomocy rodzinie i dziecku w środowisku lokalnym.

10. Środowisko wychowawcze szkoły wobec problemu agresji i przemocy wśród uczniów.

11. Bezdomność jako problem pedagogiki społecznej. Przyczyny, istota problemu, profilaktyka.

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe i inne, aktywizujące studentów w procesie kształcenia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda sobota, 12:00 - 13:30, sala A112
Marta Perkowska 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.