Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia 380-SN1-1HEL
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 7
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Doleżych B., Łaszczyca P. (red.), Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

2. Jaczewski A. (red.), Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005.

3. Jopkiewicz A., Suliga E., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom -Kielce 2005.

4. Świderska M., Budzyńska – Jewtuch I., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno –Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2008.

5. Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K., Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010, 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Erikson E. H., Tożsamość a cykl życia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004.

2. Erikson E. H., Dzieciństwo i społeczeństwo, przeł. P. Hejmej, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2000.

3.Jundziłł E., Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.

4.Kaczmarek B., Markiewicz K., Orzechowski S.(red.), Nowe wyzwania w rozwoju człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.

5. Keudel H., Capelle B., Choroby wieku dziecięcego, przeł. Adamus P., Wydawnictwo Olesiejuk, Warszawa 2011.

6. Kliszcz, J., Psychologia potrzeb osób starszych : potrzeby psychospołeczne po 65. roku życia, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2019.

7. Komorowska-Pudło M., Seksualność młodzieży przełomu XX i XXI wieku, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.

8. Stępień A., Profilaktyka zdrowia seksualnego i zapobiegania wczesnej ciąży w środowisku szkolnym, [w:] Marek F., Śliwa S. (red.), W

poszukiwaniu optymalnych oddziaływań pedagogicznych w środowisku lokalnym, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu,

Opole 2011.

9. Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012.

10. Woynarowska B. (red.), Edukacja zdrowotna, PWN, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

Absolwent:

ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat procesów biologicznych, społecznych, psychologicznych i pedagogicznych - weryfikacja: burza mózgów, dyskusja podczas ćwiczeń, wykonanie zadania dydaktycznego w zespołach

zna wybrane koncepcje człowieka: pedagogiczne, psychologiczne, społeczne stanowiące teoretyczne podstawy pracy socjalnej - weryfikacja: wykonanie zadania dydaktycznego w zespołach

jest wyposażony w wiedzę na temat możliwości i ograniczeń rozwojowych człowieka w świetle teorii naukowych - weryfikacja: wykonanie zadania dydaktycznego w zespołach, dyskusja;

potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego,fizycznego i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji - weryfikacja: analiza sytuacji problemowych, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności oraz napisanej pracy pisemnej na temat potrzeb człowieka w cyklu życia, dopuszczalna jest 1 nieobecność, każdą kolejną należy zaliczyć u prowadzącego przedmiot. W sytuacji choroby podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest zwolnienie lekarskie, w przypadku innych losowych sytuacji lub długotrwałej choroby Studenta uniemożliwiającej uczestniczenie w ćwiczeniach sprawy rozpatrywane są indywidualnie przez prowadzącego przedmiot. Student, który nie uzyska 51% obecności na ćwiczeniach, nie może być dopuszczony do zaliczenia przedmiotu

Zakres tematów:

1. Omówienie zagadnień, warunków zaliczenia ćwiczeń, literatury przedmiotu. Rozwój człowieka w aspekcie fizycznym, emocjonalnym, społecznym.

2. Omówienie Teorii Psychospołecznego Rozwoju w ujęciu Erika Eriksona oraz Teorii Potrzeb Abrahama Maslowa.

3. Rozwój motoryczny człowieka

4. Rozwój psychoseksualny człowieka

Metody dydaktyczne:

Mini wykład, praca zespołowa, dyskusja, burza mózgów, konsultacje indywidualne PRACA W FORMIE ZDALNEJ

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 11:00 - 13:15, sala A207 (cwi)
Agnieszka Sobolewska-Popko 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)