Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika specjalna 380-SN1-1PSL
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 7
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

• Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.

• Cytowska B. (red.), Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności. Analiza badań – krytyka podejść – propozycje rozwiązań, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011.

• Głodkowska J. (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wyd. APS, Warszawa 2011.

• Kirenko J., Nie jesteś sam. Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością. Wyd. ROPSiZ UM w Lublinie, Lublin 2002.

• Obuchowska H. (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, WSiP, Warszawa 1995.

Podgórska-Jachnik D., Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

• Ćwirynkało K., Osoby z niepełnosprawnością jako ofiary zaniedbania w rodzinie, OPUSCULA SOCIOLOGICA, 2013, 1(3), 47-59.

• Dalecka M., Sport osób z niepełnosprawnością – przełamywanie barier, Rocznik Lubuski, 2014, 40, 2, 227-234.

• Doroszuk J. (red.), Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 13: Niepełnosprawność w przestrzeni współczesnej rodziny, Wyd. UG, Gdańsk 2014.

• Gorajewska D. (red.), Wsparcie dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie i szkole, Wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa 2008.

• Parchomiuk M., Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016.

• Sahaj T., Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach, Wyd. „GARMOND”, Warszawa 2013.

• Sakowicz-Boboryko A. Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową. W kręgu odpowiedzialności. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2016.

• Tomczyszyn D., Romanowicz W. (red.) Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością. Wyd. PSW JPII, Biała Podlaska 2012 (wybrane teksty).

Zemło M., Sakowicz-Boboryko A., Bilewicz M., Dziekońska M., Otapowicz D., Szada-Borzyszkowska J., Mantur J., W kierunku inkluzji społecznej. Potrzeby osób z niepełnosprawnością w mieście Białystok, Wyd. Naukowe Katedra, Białystok - Gdańsk 2018.

Efekty uczenia się:

KA6_WG8 - Wymienia najważniejsze tradycyjne i współczesne kierunki zmian w podejściu do niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością, wyjaśnia ich historyczne i kulturowe uwarunkowania (sposób weryfikacji – ocena aktywności w trakcie zajęć)

KA6_UW5 - Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej w celu analizowania i interpretowania problemów dotyczących funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w różnych obszarach życia (przestrzeń rodzinna, edukacyjna, zawodowa, kulturalna itp.) z zastosowaniem strategii ich rozwiązywania; potrafi wymienić i objaśnić problemy rodzin osób z niepełnosprawnością oraz wskazać formy i źródła ich wsparcia społecznego (sposób weryfikacji – prezentacja, ocena aktywności w trakcie zajęć)

KA6_KK2 - Jest wolny od uprzedzeń i stereotypów społecznych dotyczących postrzegania i rozumienia osób z niepełnosprawnością, ma przekonanie o potrzebie włączania się w działania na rzecz ich autonomii i normalizacji warunków życia (sposób weryfikacji – ocena efektów pracy zespołowej)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

• obecność na zajęciach (dopuszczalna nieusprawiedliwiona nieobecność na jednych zajęciach – 2 godz., pozostałe nieobecności należy zaliczyć podczas konsultacji, przy czym nie więcej niż 50% liczby godz. przewidzianych na realizację ćwiczeń)

• przygotowanie prezentacji na określony temat i jej omówienie

• aktywność na zajęciach

Do zaliczenia ćwiczeń wymagane jest uzyskanie przez studenta 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia w trakcie realizacji przedmiotu.

Student podpisuje się w protokole potwierdzając znajomość uzyskanej oceny z ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Psychospołeczne funkcjonowanie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością – diagnoza zasobów rodziny i jej potrzeb

2. Społeczne wspieranie osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w środowisku lokalnym – sieć wsparcia, jego formy i źródła

3. Segregacja – integracja – inkluzja. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

4. Dorosłe osoby z niepełnosprawnością w „labiryncie codzienności” – możliwości i ograniczenia, wyrównywanie szans.

Analiza wybranych problemów w zakresie funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w różnych sferach życia: rodzina, praca zawodowa, czas wolny (partycypacja w kulturze, aktywność sportowa). Założenia – rzeczywistość – propozycje zmian. Implikacje dla praktyki pracy socjalnej.

Metody dydaktyczne:

Metody poszukujące - dyskusja (seminaryjna, okrągłego stołu), giełda pomysłów; Metoda asymilacji wiedzy - prezentacja multimedialna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 14:30 - 16:45, sala B123 (cwi)
Dorota Wyrzykowska-Koda 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)