Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy socjologii 380-SN1-1SOC
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. J. Turner, Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1994.

2. P.Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2012.

3. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa 2003.

4. F. Znaniecki, Socjologia wychowania, Warszawa 2001.

5. E. Lisowska, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.

6. C. M. Renzetti, D. Curran, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

7. E. Kramkowska, Człowiek stary jako ofiara przemocy w rodzinie, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2017.

8. A. Leszczyńska-Rejchert, Starość człowieka w perspektywie instytucjonalnych form pomocy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008.

9. J. A.Vincent, Ageing Contested: Anti-ageing Science and the Cultural Construction of Old Age, Sociology, Volume 40(4), 2006: 681– 698.

10. B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska (red.), Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRAJR 2006.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza: student ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat procesów społecznych. Zna wybrane koncepcje człowieka – przede wszystkim społeczne stanowiące teoretyczne podstawę pracy socjalnej. KA6_WG3

sposób weryfikacji efektu: egzamin pisemny

2. Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami. KA6_WG5

sposób weryfikacji efektu: egzamin pisemny

3. Student zna definicję podstawowych problemów społecznych: posiada wiedzę dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania. KA6_WG6

sposób weryfikacji efektu: egzamin pisemny

4. Jest wyposażony w wiedzę dotyczącą kluczowych przemian i mechanizmów współczesnego świata; posiada wiedzę z dziedziny nauk społecznych wyjaśniającą funkcjonowanie motywów i wzorów ludzkich zachowań. KA6_WK4

sposób weryfikacji efektu: egzamin pisemny

4. Umiejętności: student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działań w pracy socjalnej w Polsce i w Unii Europejskiej. KA6_UW4

sposób weryfikacji efektu: dyskusja inicjowana przez prowadzącego wykład + wykonanie dodatkowego zadania (praca pisemna) i zamieszczenie jej na platformie Blackoard (etap kształcenia zdalnego)

5. Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania, interpretowania problemów społecznych z zastosowaniem strategii ich rozwiązywania KA6_UW5

sposób weryfikacji efektu: dyskusja podczas zajęć + egzamin pisemny + wykonanie dodatkowego zadania (praca pisemna) i zamieszczenie jej na platformie Blackoard (etap kształcenia zdalnego)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest:

a) wykonanie 1 zadania (przygotowanie konkretnej pracy pisemnej) i zamieszczenie jej na platformie Blackboard - za pracę student może uzyskać maksymalnie 5 pkt.

b) zaliczenie testu kończącego wykłady - będzie to test składający się z pytań zamkniętych - maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia to 32 - test zostanie udostępniony studentom na platformie Blackboard

Łącznie, za wymienione aktywności, student może uzyskać 37 pkt. Aby zaliczyć przedmiot musi zgromadzić 51% wszystkich punktów, tj.19 pkt.

Oceny przewidziane za konkretną liczbę punktów:

19-22 pkt. - ocena: dostateczny

23-26 pkt. - ocena: dostateczny plus

27-30 pkt. - ocena: dobry

31-34 pkt. - ocena: dobry plus

35-37 pkt. - ocena: bardzo dobry

Podczas wykładów sprawdzana jest obecność. Student ma prawo do jednej nieobecności, każdą kolejną musi zaliczyć przygotowując notatkę z zadanego mu materiału.

Weryfikacja obecności studenta podczas każdego wykładu odbywającego się w trybie kształcenia zdalnego, będzie polegała na wykonaniu przez studenta krótkiego testu dotyczącego treści omawianych podczas danego wykładu. Aby zaliczyć test, student musi uzyskać min. 50% pkt. możliwych do zdobycia (student nieobecny na zajęciach nie musi wykonywać testu).

Dodatkowo, będą generowane raporty obecności studentów podczas każdej sesji, stanowiące narzędzie dostępne na platformie Blackboard Collaborate

Zakres tematów:

1. Czym jest socjologia, czyli o istocie i początkach socjologii, jej twórcach i metodach. Wybrane teorie socjologiczne.

2. Proces socjalizacji - przebieg, uwarunkowania i efekty socjalizacji. Perspektywa pracownika socjalnego.

3. Starzejące się społeczeństwo polskie z perspektywy pracy socjalnej.

4. Emocje w pracy pracownika socjalnego z perspektywy socjologii emocji.

Metody dydaktyczne:

Podczas wykładów wykorzystywane będą:

- prezentacja multimedialna

- materiały edukacyjne np. filmiki inicjujące dyskusję

- dyskusja

- prowadzenie konsultacji podczas których student będzie mógł dopytać o interesującego go kwestie

Podczas etapu kształcenia zdalnego, zajęcia oraz konsultacje odbywają się z wykorzystaniem platformy Blackborad Collaborate.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Emilia Kramkowska 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)