Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy socjologii 380-SN1-1SOC
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 7
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 1997.

2. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

3. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003.

4. R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk, 2000.

5. A. Giza, M. Sikorska, Współczesne społeczeństwo polskie, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza: student ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat procesów społecznych. Zna wybrane koncepcje człowieka – przede wszystkim społeczne stanowiące teoretyczne podstawę pracy socjalnej. KA6_WG3

sposób weryfikacji efektu: kolokwium zaliczeniowe

2. Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami. KA6_WG5

sposób weryfikacji efektu: kolokwium zaliczeniowe

3. Student zna definicję podstawowych problemów społecznych: posiada wiedzę dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania. KA6_WG6

sposób weryfikacji efektu: kolokwium zaliczeniowe + praca w grupach podczas ćwiczeń

4. Jest wyposażony w wiedzę dotyczącą kluczowych przemian i mechanizmów współczesnego świata; posiada wiedzę z dziedziny nauk społecznych wyjaśniającą funkcjonowanie motywów i wzorów ludzkich zachowań. KA6_WK4

sposób weryfikacji efektu: dyskusja inicjowana przez prowadzącego podczas ćwiczeń

4. Umiejętności: student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami

działań w pracy socjalnej w Polsce i w Unii Europejskiej. KA6_UW4

sposób weryfikacji efektu: praca w grupach podczas ćwiczeń; burza mózgów

5. Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania, interpretowania problemów społecznych z zastosowaniem strategii ich rozwiązywania KA6_UW5

sposób weryfikacji efektu: praca w grupach podczas ćwiczeń

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:

a) obecność na ćwiczeniach - student ma prawo do jednej nieobecności, która nie wpływa na ocenę końcową i nie wymaga zaliczenia podczas konsultacji

b) aktywny udział studenta w zajęciach – przygotowanie zadanego materiału, włączanie się w dyskusję prowadzoną w oparciu o wcześniej zadaną do przeczytania lekturę

c) napisanie kolokwium końcowego (zaliczeniowego) sprawdzającego treści omawiane podczas zajęć - kolokwium będzie miało formę pisemną (pytania otwarte, zamknięte; półzamknięte);

Za wymienione wyżej elementy zaliczenia student, będzie otrzymywał konkretną liczbę punktów.

a) aktywność - podczas zajęć, na platformie Blackboard, zostaną studentom udostępnione krótkie testy, sprawdzające ich przygotowanie do zajęć i znajomość zadanej literatury - za wszystkie testy, łącznie student może uzyskać max. 8 pkt

b) kolokwium zaliczeniowe - zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem platformy Blackboard - maksymalna liczba punktów do zdobycia = 20 pkt.

Aby zaliczyć ćwiczenia, student musi uzyskać 51% punktów możliwych do uzyskania, a maksymalna liczba punktów to 28.

Punkty zgromadzone w trakcie ćwiczeń przekładają się na następujące oceny:

15-16 pkt. - ocena: dostateczny

17-19 pkt. - ocena: dostateczny plus

20-22 pkt. - ocena: dobry

23-25 pkt. - ocena: dobry plus

26-28 pkt. - ocena: bardzo dobry

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie do socjologii – wyjaśnienie okoliczności powstania dyscypliny.

2. Praktyczne zastosowanie socjologii, czyli o regułach wywierania wpływu społecznego.

3. Współczesna rodzina i jej problemy.

5. Kolokwium zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne wykorzystywane w trakcie ćwiczeń to:

- dyskusja inicjowana przez prowadzącego zajęcia,

- praca w grupach (do jej wykonania potrzebna jest znajomość tekstów zadanych do przygotowania na dane zajęcia),

- analiza treści,

- burza mózgów,

- prezentacje multimedialne,

- konsultacje indywidualne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 15:30 - 17:00, sala B223 (cwi)
Emilia Kramkowska 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)