Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowoczesne tendencje w dydaktyce 380-N2-2YNTD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Barr R. B., Tagg J., From Teaching to Learning. A new Paradigm for Undergraduate Education, “Change” 1995, vol.27(6), artykuł dostępny też na stronie(http://www.athens.edu/visitors/QEP/Barr_and_Tagg_article.pdf)

Karpińska A. (red.), Dialog o edukacji wobec zmian w globalizującym się świecie. Białystok 2010.

Karpińska A., Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej, Białystok 2011.

Karpińska A. (red.), Edukacja w okresie przemian. Białystok 2010

Karpińska A., Borawska – Kalbarczyk K. (red.), Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie, Warszawa 2011.

Karpińska A., Wróblewska W. (red.), Kierunki rozwoju dydaktyki w dialogu i perspektywie, Warszawa 2011.

Karpińska A., Wróblewska W. (red.), Dydaktyka akademicka-wybrane obszary badawcze, Warszawa 2014.

Karpińska A., Zińczuk M. (red.), Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach, Warszawa 2014.

Karpińska A., Szwarc A. (red.), Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym, Warszawa 2014.

Karpińska A., Wróblewska W., Kowalczuk K. (red.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Toruń 2016.

Karpińska A., Szwarc A., Wróblewska W. (red.), Edukacja całożyciowa - wybrane obszary, Toruń 2019.

Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk, Kowalczuk K. (red.), Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia, Toruń 2019.

Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Oblicza edukacji w prospektywnym oglądzie, Toruń 2019.

Lewowicki T., O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki, Warszawa-Radom 2007.

O’Donnel A.M., King A. (ed.), Cognitive Perspectives on Peer Learning, Routledge, NewYork - London 2009.

Wróblewska W., Autoedukacja studentów w uniwersytecie-ujęcie z perspektywy podmiotu, Białystok 2008.

Wróblewska W., Trendy we współczesnej dydaktyce, Białystok 2019.

Efekty uczenia się:

Student w zakresie wiedzy:

- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat zmian w zakresie przedmiotu badań dydaktyki ogólnej - KA7_WG5,

- ma pogłębioną wiedzę o uczestnikach procesu działalności edukacyjnej, pogłębioną wiedzę w zakresie usytuowania procesu kształcenia w kontekście przemian współczesności oraz modernizacji instrumentarium pracy pedagoga edukacyjnego - KA7_WK7;

Student w zakresie kompetencji społecznych:

- ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego - KA7_KK1,

- jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie, angażuje się we współpracę KA7_KK2,

- utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce edukacyjnej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań edukacyjnych - KA7_KK4

Metody i kryteria oceniania:

test dydaktyczny z różnymi rodzajami zadań, (51% punktów z testu jest niezbędne do uzyskania oceny pozytywnej przez studenta) oraz

obecność i aktywność na wykładach (nie więcej niż 50% godzin nieobecności umożliwia zaliczenie ich podczas konsultacji)

oraz pozytywne zaliczenie ćwiczeń.

Test zaliczeniowy udostępniony na platformie Blackboard.

Zakres tematów:

1.Przemiany dydaktyki jako nauki

(różne rozumienie dydaktyki, nowa struktura nauk dydaktycznych, nowe pola poznawcze, główne kierunki zmian w dydaktyce).

2. Przemiany w teleologii edukacyjnej i treściach kształcenia

(nowa procedura stanowienia celów, zmiany w źródłach wyprowadzania celów oraz kształtowanie nowej hierarchii celów edukacji szkolnej), (kierunki zmian w treściach, przykłady zmian w treściach, działania zmierzające do usunięcia niedostatków w treściach kształcenia)

3. Ku wieloparadygmatyczności w dydaktyce

(przesunięcie paradygmatyczne, cztery sposoby widzenia ucznia w procesie edukacyjnym, cztery paradygmaty w dydaktyce)

4. Style nauczania według D. Barnesa i wzory uczenia się według B. Joyca i in.

5. Środowisko aktywnego uczenia się (kultura organizacyjna szkoły, wzorce porozumienia w grupie, wzbudzanie pozytywnej motywacji do

uczenia się)

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny - forma zdalna na platformie Microsoft Teams

dyskusja

burza mózgów

mapa myśli

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda sobota, 10:15 - 11:45, sala C02 (wyk)
Walentyna Wróblewska 78/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)