Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowoczesne tendencje w dydaktyce 380-N2-2YNTD
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

A. Karpińska, A. Szwarc, W. Wróblewska (red.), Edukacja całożyciowa wybrane obszary, Toruń 2019.

A. Karpińska, K. Borawska - Kalbarczyk, K. Kowalczuk, Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia, Toruń 2019.

A. Karpińska, M. Zińczuk, P. Remża (red.), Oblicza edukacji w prospektywnym oglądzie, Toruń 2019.

A. Karpińska, K. Borawska-Kalbarczyk, A. Szwarc (red.), Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności, Toruń 2016.

A. Karpińska, W. Wróblewska, K. Kowalczuk (red.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Toruń 2016.

A. Karpińska, M. Zińczuk, P. Remża (red.), Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji, Toruń 2016.

Efekty uczenia się:

Student w zakresie wiedzy:

- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat zmian w zakresie przedmiotu badań dydaktyki ogólnej - KA7_WG5,

- ma pogłębioną wiedzę o uczestnikach procesu działalności edukacyjnej, pogłębioną wiedzę w zakresie usytuowania procesu kształcenia w kontekście przemian współczesności oraz modernizacji instrumentarium pracy pedagoga edukacyjnego - KA7_WK7;

Student w zakresie umiejętności:

- posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi (w tym dotyczącymi ochrony własności intelektualnej) - KA7_UK3,

- potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać metody, środki i formy organizacji pracy pozwalające osiągać optymalne efekty kształcenia - KA7_UU1,

- potrafi pracować w zespole, umie wyznaczać oraz przyjmować wspólne cele działania, potrafi przyjąć rolę lidera w zespole - KA7_UU3;

Student w zakresie kompetencji społecznych:

- ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego - KA7_KK1,

- jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie, angażuje się we współpracę KA7_KK2,

- utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce edukacyjnej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań edukacyjnych - KA7_KK4

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie i prezentacja projektu dydaktycznego (kryteria oceny projektu: merytoryczne, formalne – forma i sposób prezentacji oraz umiejętność inspirowania członków grupy do aktywności), konspektu zajęć, obecność i aktywność podczas zajęć (zaliczenie nieobecności podczas konsultacji, przy czym nie więcej niż 50% godzin nieobecności umożliwia zaliczenie przedmiotu).

Zakres tematów:

1. Problematyka zajęć, metody i formy organizacji zajęć oraz warunki zaliczenia przedmiotu, literatura przedmiotu.

2. Idea projektów dydaktycznych w edukacji.

3. Instrumentarium pracy pedagoga w aspekcie nowoczesnych kierunków oraz zmian programowych.

4. Proponowane tematy projektów (do wyboru):

- Edukacja w trosce o jakość życia,

- Edukacja zawodowa wobec zmian i oczekiwań rynku pracy,

- Budowanie innowacyjnej przestrzeni edukacyjnej,

- Technologie cyfrowe w perspektywie innowacji edukacyjnych,

- Edukacyjne konteksty procesu kształcenia,

- Proces kształcenia w przestrzeni akademickiej,

- Nauczyciel i uczeń w procesie kształcenia - oczekiwania i postulaty,

- Edukacyjne przestrzenie zmian współczesnego świata,

- Edukacyjne problemy w dydaktycznych kontekstach – wątki

ontodydaktyczne, teleologiczne i aksjologiczne,

- Działania dydaktyczne zorientowane na studenta,

- Student w centrum edukacji akademickiej,

- Niepowodzenia edukacyjne i możliwość ich minimalizacji,

- W trosce o efektywność działań edukacyjnych – rekomendacje teoretyczne i

praktyczne.

5. Ewaluacja wyników kształcenia.

Metody dydaktyczne:

- metoda projektu,

- konwersacja,

- dyskusja,

- pokaz.

- gry dydaktyczne,

- metoda zadań praktycznych,

- praca z tekstem.

Ćwiczenia w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Walentyna Wróblewska 34/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Walentyna Wróblewska 22/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Alina Szwarc 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)