Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lobbing w UE 400-US1-3LUE
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 99
Literatura:

1. K. Jasiecki, M. Molęda-Zdziech, U. Kurczewska Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006

2. M. M. Wiszowaty Regulacja prawna lobbingu na świecie. Historia, elementy, stan obecny. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008;

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych, K_W06

2. Zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa, K_W08

Umiejętności:

1. Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa, K_U01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pisemnej. Dopuszczalna jest jedna nieobecność. Wszystkie pozostałe podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.

Egzamin w formie pisemej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia ćwiczeń.

Zakres tematów:

Istota lobbingu i geneza lobbingu w Unii Europejskiej

Metody i techniki lobbingu w UE

Podmioty lobbingu w UE

Specyfika procesu decyzyjnego w UE jako przedmiot lobbingu w UE

Grupy interesu i ich wpływ na ograniczenie deficytu demokracji w UE

Kodeks dobrych praktyk przedstawicieli grup interesów

Metody kontroli działalności lobbystów

Regulacje działalności lobbingowej w Litwie, Polsce, wybranych krajach UE.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:30 - 10:00, sala e-learning
Irena Miklaševič 29/99 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)