Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski 1 410-FS1-1JAN1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Latham - Koening Ch., Oxenden C.,Chomacki K., , English File , upper-intermediate, OUP, 2020

Literatur uzupełniająca:

deChazal E., Rogers L., Oxford EAP, Intrmediate, OPU 2016.

Solorzano H., Frazier L., Contemorary Topics, Rearson, 2017.

Pitts L. , 1,000 Conversaton Questions, ECQ Publishing, 2016.

Pitts L., 500 Grammar Based Converstation Questions, ECQ Publishing, 2017.

Filak M., Radaj S., Sytuacje,Preston Publishing, 2019.

McCarthy M. O'Dell F., English Vocabulary in Use, CUP, 2012.

Outline of U.S. HIstory, Bureau of International Programs, U.S. Department of State, 2011.

Britannica Online Encyclopedia, www.Britannica.com

Stanford Encyclopedia of Philosophy, plato.stanford.edu

Department of Philosophy, Inivsristy of Pittsburg, https://www.philosophy.pitt.edu/ undergraduate

Department of Philosophy, New York University, as.nyu.edu/philosophy/undergraduate

Institutie of Philosophy and Sociology Polish Academy of Sciences www.ifispan.pl

Interdyscyplinarne Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellonskiego

www.incet.uj.edu.pl.

Czasopisma

Zoom in on America,

The Times, itp.

artykuły ze stron internetowych serwisów informacyjnych oraz wydawców

www.un.org ( UN News), www.reuters.com ( Reuters), apnews.com ( Associated Press News), www.voanews.com ( Voice of America), www.bbs.co.uk ( BBC News), www.polskieradio.pl/395( Radio Poland), www.oup.com ( Oxford University Presss), itp.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA6_WK6 ma wiedzę o zasadach wyszukiwania informacji dotyczących problematyki filozoficznej i moralnej

KA6 _WK7 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i praw autorskiego

Umiejętności , absolwent potrafi

KA6_UK2 potrafi samodzielnie przygotować krótką i dłuższą pracę pisemną z zakresu wybranej dziedziny filozofii , w szczególności etyki

KA6_ UK5 potrafi wykorzystać różne kanały komunikacji i techniki informacyjne w sprawach zawodowych

KA6_UU3 uczy się pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł, w tym elektronicznych

KA6_UU4 rozumie potrzebę uczenia się i podnoszenia kwalifikacji przez całe życie

sposoby weryfikacji efektów

- pisemne prace indywidualne i zespołowe,

- projekty indywidualne

- ocena interakcji studenta na zajęciach

semestralne zaliczenie na ocenę na podstawie oceny ciągłej i/lub kolokwium zaliczeniowego

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach ( dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze bez konieczności odpracowania), przygotowanie do zajęć i czynny w nich udział, zaliczanie na ocenę minimum dostateczną testów kartkówek i prac pisemnych.

Semestr I przedmiotu kończy się zaliczeniem na ocenę.

Zajęcia i zaliczenia odbywają się zdalnie

Zakres tematów:

- Systemy kształcenia uniwersyteckiego w wybranych krajach

- praca, umiejętności, rożne zawody

- cechy i kwalifikacje dobrego pracownika

- formy zatrudnienia, staranie się o pracę

- rozmowa kwalifikacyjna, przebieg kariery

- podróż służbowa samolotem

-rodzina, relacje w rodzinie, wychowanie dzieci

- cechy przyjaciela

- maniery i dobre obyczaje w domu i w pracy

- pisanie, CV, podanie o pracę, list motywacyjny

- e-mail do przyjaciela

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych , mówienie/ komunikacja, słuchanie, czytanie, pisanie.

Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych i ustnych, indywidualnych i w grupach, dotyczących materiału specjalistycznego z filozofii i etyki oraz ogólnego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Waluk 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.