Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski 2 410-FS1-1JAN2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Latham - Koening Ch., Oxenden c.,Chomacki K., English File, upper- intermediate, OUP, 2020

Literatura uzupełniająca:

deChazal E., Rogers L., Oxford EAP, Intermediate, OUP, 2016.

Solorzano H., Frazier L., Contemporary Topics, Pearson, 2017

Pitts L., 1,000 Conversation Questions, ECQ Publishing, 2016.

Pitts L., 500 Grammar Based Converstation Questions, ECQ Publishing, 2017.

Filak M., Radej F., Sytuacje, Preston Publishing, 2019.

McCarthy M., O'Dell, English Vocabulary in Use , CUP, 2012.

Outline of U.S. HIstory, Bureau of International Programs, U. S.Departement of State, 2011.

Britannica Online Encyclopedia, www.britannica.com

Stanford Encyclopedia of Philosophy, plato.stanford.edu

Department of Philosophy, University of Pittsburg,

https://www.philosophy.pittt.edu

Departament of Philosophy, New York Universiry, as.nuy.edu/philosophy.undergraduate

Institute of Philosophy and Sociology Polish Academy of Sciences

www.ifispan.pl

Interdyscyplinarne Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

www.incet.uj.edu.pl

Czasopisma

Zoom in on America,

The Times, itp.

Artykuły ze stron internetowych serwisów informacyjnych oraz wydawców:

www.un.org ( UN News), www.reuters.com (Reuters), apnews.com ( Associated Press News), www.voanews.com ( Voice of America), www.bbc.co.uk ( BBC News), www.polskieradio.pl/395( Radio Poland), www.oup.com ( Oxford University Press) , www.macmillan.com ( Macmillan), itp.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA6_WK6 ma wiedzę o zasadach wyszukiwania informacji dotyczących problematyki filozoficznej i moralnej

KA6_WK7 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

Umiejętności, absolwent potrafi

KA6_UK2 potrafi samodzielnie przygotować krotką i dłuższą prace pisemną z zakresu dziedziny filozofii, w szczególności etyki

KA6_UK5 potrafi wykorzystywać rożne kanały komunikacji i techniki informacyjne w sprawach zawodowych

KA6_UU3 uczy się pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł, w tym elektronicznych

KA6_UU4 rozumie potrzebę uczenia się i podnoszenia kwalifikacji przez całe życie

sposoby weryfikacji efektów

- pisemne prace indywidualne i zespołowe,

- projekty indywidualne

- prezentacje indywidualne i grupowe

- ocena interakcji studenta na zajęciach

- semestralne zaliczenie na ocenę na podstawie oceny ciągłej i/ lub kolokwium zaliczeniowego

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach ( dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze bez konieczności odpracowania), przygotowanie do zajęć i czynny w nich udział, zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów, kartkówek i prac pisemnych.

Semestr II przedmiotu kończy się zaliczeniem ( forma pisemna) na ocenę.

Zajęcia i zaliczenia odbywają się zdalnie

Zakres tematów:

- Zrównoważony rozwój w perspektywie środowiska, ekonomii i dobrostanu człowieka

- zagrożenia w życiu człowieka

- zagrożenia dla środowiska naturalnego

- zapobieganie degradacji środowiska przez jednostki , społeczności , kraje

- ochrona naturalnego środowiska człowieka

-zmiana klimatu, wpływ pogody na człowieka i środowisko

- podstawowe terminy filozofia, etyka, ewolucja

- Pisanie: recenzja książki, filmu, sztuki

-Opis wydarzeń ( np. podroży, przygody)

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/ komunikacja, słuchanie, pisanie, czytanie.

Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych , wypowiedzi pisemnych i ustnych, indywidualnych i w grupach, dotyczących materiału specjalistycznego z filozofii i etyki oraz ogolnego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Waluk 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.