Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy psychologii 410-FS1-1PPH
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kozielecki, J. (2000) Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wyd. Akademickie „ Żak”.

Literatura uzupełniająca:

1. Łukaszewski, W. (2000). Psychologiczne koncepcje człowieka. W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki cz I, (s. 67-92).

Gdańsk: GWP.

2. Cervone, D., Pervin, L.A. (2011). Osobowość. Teoria i badania. Kraków: Wyd. UJ.

3. Gasiul, H. (2013) Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Warszawa: Difin.

4. Hall, C.S., Lindzey, G., Campbell, J.B. (2010). Teorie osobowości. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

5. Maltby, J., Day, L., Macaskill, A. (2017). Personality, individual differences and intelligence. Harlow: Pearson.

6. Mietzel, G. (2008). Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk: GWP.

7. Oleś, P. (2015) Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

8. Stachowski, R. (2004). Historia współczesnej myśli psychologicznej. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

9. Strelau, J., Doliński, D. (red.) (2016). Psychologia. Podręcznik akademicki. T I /II Gdańsk: GWP.

Efekty uczenia się:

Student:

- wie, jakie są filozoficzne i moralne założenia i implikacje psychologicznych koncepcji człowieka (WG13),

- zna i rozumie różne stanowiska we współczesnych sporach moralnych dotyczących metod badań psychologicznych (WG5),

- rozumie miejsce i znaczenie filozofii w relacji do psychologii (WK1),

- ma wiedzę ogólną dotyczącą podstawowych teorii i pojęć psychologicznych (WK2),

- zna podstawy współczesnej psychologii humanistyczne (WK5),

- zdobywa wiedzę psychologiczną potrzebną do rozumienia problemów filozoficznych i moralnych (UU2),

- rozumie konieczność ciągłego aktualizowania wiedzy z zakresu psychologii oraz potrzebę podnoszenia kompetencji potrzebnych do zrozumienia człowieka (UU4),

- dostrzega złożoność problemów moralnych, umie zachować krytycyzm i samokrytycyzm w sytuacji moralnego konfliktu (KK2),

- umie krytycznie rozpoznawać problemy moralne powstające w różnych obszarach życia społecznego (KK3),

- zna elementy etyki zawodu psychologa (KR1),

- jest odpowiedzialny za własne słowa i działania, cechuje go rzetelność oraz uczciwość w dyskusji (KO2).

Osiągnięcie efektów kształcenia jest weryfikowane przez test końcowy oraz ocenę aktywności podczas zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena za ćwiczenia wystawiana jest na podstawie testu zaliczeniowego.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach.

Nieobecność można odrobić poprzez odpowiedź ustną podczas dyżuru pracownika.

Test zaliczeniowy przeprowadzany jest w trybie zdalnym.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do psychologicznych koncepcji człowieka. Rozbieżność założeń dotyczących sposobu funkcjonowania człowieka. Pojęcie konstruktu teoretycznego. Wspólne założenia psychologicznych koncepcji człowieka. Potoczne koncepcje człowieka.

2. Koncepcja behawiorystyczna. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne. Warunkowanie emocji. Rodzaje wzmocnień. Rozkłady wzmocnień. Inżynieria behawioralna. Psychopatologia w ujęciu behawiorystów. Eksperyment jako metoda testowania hipotez z zakresu psychologicznego funkcjonowania człowieka.

3. Koncepcja psychodynamiczna: psychoanaliza Freuda. Koncepcja nieświadomości. Struktura osobowości. Źródła motywacji człowieka. Konflikty wewnętrzne i zewnętrzne. Mechanizmy obronne. Metody projekcyjne i ich użyteczność.

4. Koncepcja humanistyczna. Teoria fenomenologiczna Rogersa. Potrzeby człowieka. Pojęcie samoaktualizacji. Zgodność i spójność wewnętrzna. Znaczenie samooceny i warunki jej kształtowania. Samoopis i kwestionariusze psychologiczne jako metody pozyskiwania danych o osobie.

5. Koncepcja poznawcza. Charakterystyka struktur poznawczych. Procesy poznawcze: pamięć, myślenie, wydawanie sądów, nadawanie i odbiór komunikatów. Emocje i motywacja w ujęciu poznawczym.

6. Krytyczna analiza psychologicznych koncepcji człowieka. Kryteria oceny teorii psychologicznych. Analizowanie zjawisk psychologicznych z punktu widzenia różnych psychologicznych koncepcji człowieka. Porównanie psychologicznych koncepcji człowieka. Integracja założeń psychologicznych koncepcji człowieka versus wybór jednej z nich.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: prezentacje, dyskusje, omawianie fragmentów filmowych, praca w grupach.

Zajęcia przeprowadzane są w trybie zdalnym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Aneta Niczyporuk 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)