Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zarządzania 450-ZS1-1PZA
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2009

Koźmiński A. K., Piotrowski W. [red.]: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2007

Romanowska M. [red.]: Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001,

Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert R., Kierowanie. PWE, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

1. Wiedza:

Student posiada wiedzę o problematyce dotyczącej zarządzania. Posługuje się pojęciami związanymi z organizacją i jej funkcjonowaniem - potrafi je definiować oraz zna zależności między nimi. Posiada wiedzę o metodach i narzędziach z zakresu podstaw zarządzania. Student zna podstawową literaturę.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

1. Przygotowanie rozwiązania zadanego problemu w domu oraz prezentacja wyników na zajęciach –ocena punktowa

2. Rozwiązywanie studiów przypadku na zajęciach- ocena punktowa

2. Umiejętności:

Student posiada umiejętności opisu i analizy problemów zarządzania. Potrafi oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do dalszej analizy. Zdobywa też umiejętności rozumienia zasad, prawidłowości oraz instrumentów zarządzania. Student wykorzystuje posiadaną wiedzę do opisu problemów, a także podejmuje próby ich rozwiązywania za pomocą odpowiednich metod z zakresu podstaw zarządzania.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

1. Przygotowanie rozwiązania zadanego problemu w domu oraz prezentacja wyników na zajęciach –ocena punktowa

2. Rozwiązywanie studiów przypadku na zajęciach- ocena punktowa

3. Rozwiązywanie zadanych problemów na ćwiczeniach

3. Kompetencje:

Student jest przygotowany do przeprowadzania analiz organizacji i otoczenia z wykorzystaniem różnych narzędzi zarządzania. Potrafi uzupełniać swoją wiedzę o niezbędne informacje oraz zdobywać nowe umiejętności. Student rozumie istotę i mechanizmy funkcjonowania organizacji, a także potrafi rozwiązywać praktyczne problemy związane z organizacją.

1. Przygotowanie rozwiązania zadanego problemu w domu w ramach podgrup oraz prezentacja wyników pracy grupy na zajęciach – ocena punktowa

2. Rozwiązywanie studiów przypadku w grupach na zajęciach – ocena punktowa

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest ocena z:

- Uzyskanie pozytywnej oceny wynikającej z uzyskanych punktów za pracę własną(punkty za projekty, rozwiązywanie studiów przypadku, zadania i ćwiczenia praktyczne)

- Uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium w formie pisemnej w czasie rzeczywistym bądź w formie zdalnej

- Obecność na zajęciach (możliwe są dwie nieusprawiedliwione nieobecności)

Zakres tematów:

W ramach zajęć realizowane są następujące tematy:

1. Istota, znaczenie i zakres zarządzania;

2. Proces zarządzania. Funkcje kierownicze;

3. Menedżer w organizacji. Role i umiejętności;

4. Planowanie w organizacji. Etapy procesu planowania;

5. Zarządzanie jako proces informacyjno-decyzyjny;

6. Podejmowanie decyzji. Rodzaje decyzji kierowniczych;

7. Organizowanie. Formalizacja organizacji. Elementy struktury;

8. Rodzaje struktur organizacyjnych, kierunki ewolucji;

9. Zarządzanie procesem zmian;

10. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Istota ZZL;

11. Motywacja w organizacji. Źródła i rodzaje motywacji;

12. Przywództwo w zarządzaniu. Źródła władzy i autorytetu;

13. Informacja i komunikacja w organizacji. Istota komunikowania się;

14. Kulturowy kontekst zarządzania. Istota i znaczenie kultury organizacji. Poziomy kultury;

15. Zarządzanie w warunkach globalizacji.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia

- praca własna studenta

- zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym

- e-learning

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 301
Karina Sachpazidu-Wójcicka 24/31 szczegóły
2 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 316
Karina Sachpazidu-Wójcicka 25/31 szczegóły
3 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 201
Karina Sachpazidu-Wójcicka 26/32 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.