Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka matematyczna 450-ZS2-1STM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 1995 i nast.

2. Kowalczyk B., Witkowski B., Mathematical statistics for management, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2015.

3. Roszkowska E., Elementy rachunku prawdopodobieństwa dla ekonomistów, Wyd. UwB, Białystok 2003

4. Sobczyk M., Statystyka. Podstawy teoretyczne. Przykłady – zadania, wyd. UMCS, Lublin 2000

Uzupełniająca:

1. Kassyk-Rokicka H. (red.), Statystyka. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 1994 i nast. wyd.

2. Luszniewicz A. Statystyka nie jest trudna. Metody wnioskowania statystycznego, PWE Warszawa 1994 i nast. wyd.

3. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, wyd. AE, Wrocław 1995 i nast.

4. Rogowski J., Roszkowska E., Testy z wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo UwB, Białystok 2010.

5. Ostasiewicz K. A., Mathematical statistics, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2014.

6. Michna Z. , Statistics, Publishing House of Wrocław University of Economics, Wroclaw 2014.

7. Żyżyński J., Podstawy metod wnioskowania statystycznego dla zarządzania: estymacja, testowanie hipotez, korelacja i regresja z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1STM_W01: Zna pojęcie, własności, podstawowe parametry, wybrane rozkłady zmiennej losowej. KA7_WG6

1STM_W02: Zna rozkłady podstawowych statystyk z próby, metody estymacji punktowej i przedziałowej oraz wybrane testy istotności. KA7_WG6

UMIEJĘTNOŚCI

1STM_U01: Potrafi projektować i przeprowadzać badanie statystyczne zgodnie ze standardami wnioskowania statystycznego. KA7_UW2

1STM_U02: Potrafi interpretować wyniki oraz wnioskować o populacji na podstawie wyników z próby losowej. KA7_UW4

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1STM_K01: Potrafi samodzielnie rozszerzać wiedzę i umiejętności ze statystyki matematycznej. KA7_UK1

Metody i kryteria oceniania:

Warunki dotyczące ćwiczeń:

• system punktowy zaliczenia obejmujący: dwa kolokwia 2*30 pkt = 60 pkt (maksymalna liczba punktów z kolokwiów daje 100%).

Ocena końcowa z zaliczenia ćwiczeń: 51-60% = 3.0, 61-70% = 3.5; 71-80% = 4.0; 81-90% = 4.5; 91-100% = 5.0

Punkty za aktywność są dodawane do punktów z kolokwiów jako bonus.

Zakres tematów:

1. Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa - rozwiązywanie zadań.

2. Zmienna losowa dyskretna - rozwiązywanie zadań.

3. Zmienna losowa ciągła - rozwiązywanie zadań.

4. Parametry rozkładu zmiennej losowej - rozwiązywanie zadań.

5. Dwuwymiarowa zmienna losowa skokowa i jej parametry - rozwiązywanie zadań.

6. Wybrane rozkłady jednowymiarowej zmiennej losowej - rozwiązywanie zadań.

7. Rozkłady statystyk z próby - rozwiązywanie zadań.

8. Estymacja przedziałowa - rozwiązywanie zadań.

9. Minimalna liczebność próby - rozwiązywanie zadań.

10. Testy istotności - rozwiązywanie zadań.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji mulitimedialnych), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy internetowej, praca w grupach, praca samodzielna).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 316
Dorota Perło 22/ szczegóły
2 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 204
Paweł Konopka 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)