Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia sektora publicznego 330-ES2-1ESP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

Brol M., Zarys ekonomii sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego, Wrocław 2010.

Kleer J. (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie, CeDeWu, Warszawa 2005.

Kleer J. (red.), Stan i perspektywy sektora publicznego w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Olympus, Warszawa 2004.

Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Stiglitz J.E. ,Rosengard J.K., Economics of the Public Sector, W. W. Norton & Company, 2015

Uzupełniająca:

Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Gardocka-Jałowiec A. (red.), Innowacyjne metody i instrumenty zarządzania w organizacjach publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.

Kozłowska-Burdziak M., Sektor publiczny – racjonalizacja gospodarowania, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.

Pomeranz D., Impact Evaluation Methods in Public Economics. A Brief Introduction to Randomized Evaluations and Comparison with Other Methods, Public Finance Review 2017, vol 45 (1)

Przygodzka R. (red.), Instrumenty i metody racjonalizacji finansów publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.

Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KP7_WG4 Student ma wiedzę na temat podstawowych mechanizmów funkcjonowania sektora publicznego, jego współczesnych funkcji i zadań, a także ma pogłębioną wiedzę w zakresie roli sektora publicznego we współczesnej gospodarce oraz powiązań sektora publicznego z otoczeniem, w tym zwłaszcza z sektorem rynkowym oraz pozarządowym.

Metody sprawdzania:

- aktywności,

- kolokwium

KP7_WG8 Student ma pogłębioną wiedzę o podstawowych zasadach (m.in.: prawnych, organizacyjnych, etycznych) determinujących funkcjonowanie sektora publicznego i jego podmiotów oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania.

Metody sprawdzania:

- aktywności,

- ocena pracy zespołowej,

- kolokwium

Umiejętności:

KP7_UW1 Student potrafi, w oparciu o poznane kategorie ekonomii sektora publicznego, prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska oraz procesy ekonomiczne zachodzące w sektorze publicznym oraz wzajemne relacje między nimi.

Metody sprawdzania:

- aktywności,

- ocena pracy zespołowej.

KP7_UW4 Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień multimedialnych i ustnych z zakresu ekonomii sektora publicznego.

Metody sprawdzania:

- aktywność,

- ocena pracy zespołowej.

Kompetencje społeczne:

KP7_KK2 Student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności role przywódcy.

Metody sprawdzania:

- aktywność,

- ocena pracy zespołowej.

W cyklu 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 weryfikacja efektów kształcenia odbywa się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard i MS TEAMS.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń zgodnie w oparciu o:

- zaliczenie kolokwium;

- wykonanie pracy zespołowej;

- aktywność

Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie 60% całkowitej liczby punktów.

Zakres tematów:

Temat 1. Teoretyczne aspekty funkcjonowania sektora publicznego. Narzędzie i metody oceny efektywności funkcjonowania sektora publicznego.

Temat 2. Funkcja klasyczna sektora publicznego: podmioty działające w obszarze bezpieczeństwa zewnętrznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, systemu sprawiedliwości (analiza wydatków publicznych na realizację funkcji klasycznych; główne problemy funkcjonowania podmiotów związanych z realizacją funkcji klasycznych).

Temat 3. Funkcja społeczna sektora publicznego: podmioty działające w obszarze: systemu edukacji, systemu ochrony zdrowia, systemu zabezpieczenia społecznego (analiza wydatków publicznych na realizację funkcji społecznych; główne problemy funkcjonowania podmiotów związanych z realizacją funkcji społecznych).

Temat 4.Funkcja gospodarcza sektora publicznego: wydatki publiczne o charakterze inwestycyjnym i ich znaczenie społeczno-ekonomiczne; partnerstwo publiczno-prywatne i jego znaczenie w realizacji projektów publicznych.

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb Studenta.

W cyklu 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard i MS TEAMS.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 220
Renata Przygodzka 19/ szczegóły
2 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 206
Anna Gardocka-Jałowiec 21/ szczegóły
3 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 206
Anna Gardocka-Jałowiec 16/ szczegóły
4 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 318
Mateusz Łajewski 16/ szczegóły
5 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 318
Mateusz Łajewski 22/ szczegóły
6 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 318
Mateusz Łajewski 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)