Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Demografia 330-EN1-1DEM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kupiec L., Demografia w gospodarce przestrzennej, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2011.

2. Okólski M., Wyzwania starzejącego się społeczeństwa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.

3. Stokowski F., Demografia, PWE, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Antczak B., Statystyka i demografia, Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej 2015.

2. Holzer J. Z., Demografia, PWE, Warszawa 2003.

3. Kowaleski J.T., Rossa A., Demographic future of Poland, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2011.

4. Kurkiewicz J., Procesy demograficzne i metody ich analizy, Wyd. UE, Kraków 2010.

5. Okólski M., Fihel A., Demografia: współczesne zjawiska I teorie, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

6. Styrc M., Interdependencies between marital instability and fertility, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KP6_WG3 student ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, prawnych, etycznych, itp.) organizujących struktury i normy wpływające na procesy demograficzne S1A_W03 - zaliczenie ćwiczeń (aktywność na zajęciach, prezentacja)

KP6_WK1 student ma podstawową wiedzę o człowieku jako elemencie struktur demograficznych, w szczególności jako podmiocie działającym w tych strukturach i konstytuującym je oraz o zasadach funkcjonowania tych struktur S1A_W06 - zaliczenie ćwiczeń (aktywność na zajęciach, prezentacja)

KP6_WK4 ma podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, w szczególności z zakresu demografii S1A_W09 - zaliczenie ćwiczeń (aktywność na zajęciach, prezentacja)

KP6_WK5 ma podstawową wiedzę na temat relacji uwarunkowanych przez procesy demograficzne oraz rządzących nimi prawidłowościach S1A_W10 - zaliczenie ćwiczeń (aktywność na zajęciach, prezentacja)

Umiejętności:

KP6_UW1 student potrafi w oparciu o teorie demografii, prawidłowo interpretować i analizować przyczyny i przebieg procesów demograficznych S1A_U01 - zaliczenie ćwiczeń (aktywność na zajęciach, prezentacja)

KP6_UW3 student potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów demograficznych oraz zjawisk społeczno-gospodarczych wpływających na procesy demograficzne S1A_U03 - zaliczenie ćwiczeń (aktywność na zajęciach, prezentacja)

KP6_UU1 student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu demografii i dziedzin komplementarnych w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w pracy S1A_U06 - zaliczenie ćwiczeń (aktywność na zajęciach, prezentacja)

KP6_UU2 student wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu demografii i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów S1A_U07 - zaliczenie ćwiczeń (aktywność na zajęciach, prezentacja)

Kompetencje:

KP6_KK1 student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych S1A_K01 - zaliczenie ćwiczeń (aktywność na zajęciach, prezentacja)

KP6_KK2 student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym i wykonywaniem obowiązków S1A_K02 - zaliczenie ćwiczeń (aktywność na zajęciach, prezentacja)

Metody i kryteria oceniania:

Podstawa wystawienia oceny: "zaliczenie ćwiczeń". Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi obowiązuje forma zdalna zajęć (platforma Blackboard).

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie prezentacji oraz aktywności na zajęciach (forma zdalna; platforma Blackboard).

Kryteria oceny:

Punktacja (procent punktów - maksymalnie 50 punktów = 100%):

91-100% - 5,0

81-90% - 4,5

71-80% - 4,0

61-70% - 3,5

51-60% - 3,0

0-50% - 2,0

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zajęć. Źródła informacji o procesach demograficznych.

2. Rozwój ludności. Podstawowe teorie i regionalne zróżnicowanie liczebności populacji.

3. Przestrzenny, społeczny i ekonomiczny wymiar zmian struktury populacji.

4. Ruch naturalny ludności: małżeństwa, rozwody, separacje, rodność, płodność, zgony.

5. Migracje ludności: przyczyny, uwarunkowania i skutki ekonomiczno-społeczne.

6. Analiza demograficzna: syntetyczne miary, standaryzacja współczynników demograficznych, metody prezentacji wyników analizy.

7. Demografia państw Europy Środkowej.

8. Demografia państw skandynawskich.

9. Demografia państw Europy Zachodniej.

10. Demografia państw Europy Południowej.

11. Demografia państw Europy Wschodniej.

12. Demografia Chińskiej Republiki Ludowej oraz Indii.

13. Demografia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady i Meksyku.

14. Demografia Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu (kraje arabskie).

15. Podsumowanie zajęć.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Łukasz Bugowski 23/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Łukasz Bugowski 21/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Łukasz Bugowski 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)