Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia sektora publicznego 330-EN2-1ESP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

Brol M., Zarys ekonomii sektora publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu ekonomicznego, Wrocław 2010.

Buchanan J.M., Musgrave R. A., Finanse publiczne a wybór publiczny. Dwie odmienne wizje państwa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa

2005

Kleer J. (red.), Sektor publiczny w Polsce i na świecie, CeDeWu, Warszawa 2005.

Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Tresch R.W. Public sector economics, Palgrave Macmillan, New York 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

ESP_W01 Student ma pogłębioną wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem teorii dobrobytu i ekonomii

sektora publicznego oraz zna rozszerzony zakres współczesnej terminologii ekonomii sektora publicznego. (E2_W01)

ESP_W02 Student ma wiedzę na temat podstawowych mechanizmów funkcjonowania sektora publicznego, jego współczesnych funkcji i

zadań, a także ma pogłębioną wiedzę w zakresie roli sektora publicznego we współczesnej gospodarce oraz powiązań sektora

publicznego z otoczeniem, w tym zwłaszcza z sektorem rynkowym oraz pozarządowym. (E2_W04)

ESP_W03 Student ma pogłębioną wiedzę o podstawowych zasadach (m.in.: prawnych, organizacyjnych, etycznych) determinujących

funkcjonowanie sektora publicznego i jego podmiotów oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania. (E2_W07)

Umiejętności:

ESP_U01 Student potrafi, w oparciu o poznane kategorie ekonomii sektora publicznego, prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska

oraz procesy ekonomiczne zachodzące w sektorze publicznym oraz wzajemne relacje między nimi (E2_U01)

ESP_U02 Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień multimedialnych i ustnych z zakresu ekonomii sektora

publicznego (E2_U10)

Kompetencje:

ESP_K01 Student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności role przywódcy (E2_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiotem oceny są: przygotowane w ramach pracy grupowej prezentacje dotyczące poszczególnych funkcji sektora publicznego, aktywność studentów podczas zajęć (realizacja zadań kontrolnych przygotowanych przez kolegów), kolokwium zaliczeniowe.

Zakres tematów:

Funkcje sektora publicznego - istota i charakterystyka.

Analiza funkcji klasycznej sektora publicznego w Polsce (administracja, sądownictwo, obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne).

Analiza funkcji społecznej sektora publicznego w Polsce (edukacja, ochrona zdrowia, ubezpieczenia społeczne, pomoc społeczna).

Analiza funkcji ekonomicznej sektora publicznego w Polsce (pomoc publiczna, państwo jako przedsiębiorca, państwo jako inwestor).

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej przygotowanej w ramach pracy grupowej i metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków, zadania kontrolne.

W cyklu 2020-2021 zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem Platformy Blackboard i MS TEAMS.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 11:40 - 13:25, sala 317
Mateusz Łajewski 21/ szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 9:50 - 11:35, sala 317
Mateusz Łajewski 21/ szczegóły
3 co druga sobota (parzyste), 15:20 - 17:05, sala 317
Mateusz Łajewski 21/ szczegóły
4 co druga sobota (parzyste), 13:30 - 15:15, sala 317
Mateusz Łajewski 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)