Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo konstytucyjne 330-PS1-1PKO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa)

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

- posiada podstawową teoretyczną wiedzę o charakterze nauki ekonomii i finansów oraz o naukach prawnych, w tym o ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk społecznych (KA6_WG1); sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne;

- posiada podstawową teoretyczną wiedzę o modelach ustrojowych i systemach gospodarczych współczesnego świata (KA6_WG2); sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne;

- posiada podstawową teoretyczną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa konstytucyjnego, prywatnego, finansowego, administracyjnego, podatkowego oraz procedur sądowych i administracyjnych (KA6_WG5); sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne;

- posiada podstawową teoretyczną wiedzę o normach i regułach prawnych organizujących struktury i instytucje gospodarcze, rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania (KA6_WG6); sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne;

- posiada podstawową teoretyczną wiedzę o poglądach na temat struktur i instytucji gospodarczych oraz prawnych, zasad ich funkcjonowania oraz ich historycznej ewolucji (KA6_WG7); sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne;

- posiada podstawową wiedzę teoretyczną o metodach i narzędziach, w tym technikach, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych oraz o metodach badawczych stosowanych w naukach prawnych (KA6_WG9); sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne;

W zakresie umiejętności:

-potrafi w stopniu podstawowym analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych (KA6_UW1); sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne;

- potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i gromadzić dane na potrzeby analizy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych (KA6_UW2); sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne;

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (KA6_UU1); sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne;

W zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi krytycznie analizować posiadaną wiedzę w zakresie nauki ekonomia i finanse oraz nauk prawnych (KA6_KK1); sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne;

- uznaje znaczenie wiedzy ekonomicznej i prawniczej w rozwiązywaniu problemów poznawczych (KA6_KK2); sposób weryfikacji: obserwacja ciągła podczas zajęć, praca w grupach, ocena wykonania zadań w ramach e-learningu, zaliczenie pisemne lub ustne;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń w oparciu o:

- oceny z dwóch prac pisemnych i ewentualnej poprawy pisemnej lub ustnej (odpowiedzi opisowe na pięć pytań, każde za 2 pkt, z zagadnień omawianych podczas zajęć; skala ocen od 2 do 5: 6 pkt - dst, 7 pkt - dst plus, 8 pkt - db, 9 pkt - db plus, 10 pkt - bdb);

- aktywność na zajęciach;

- frekwencję (liczba dopuszczalnych nieobecności - 1; skutkiem każdej kolejnej jest odpowiedź na dyżurze w ciągu maksymalnie 2 tygodniu od zaistnienia nieobecności; obecności niezaliczone wpływają negatywnie na ocenę końcową);

Aktywny udział w ćwiczeniach oraz praca w grupach może podnieść ocenę końcową z zaliczenia o max. 1 stopień. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, platformy Blackboard, również w formie testu (test jednokrotnego wyboru, 30 pytań, każde poprawne udzielenie odpowiedzi daje 1 pkt, skala ocen od 2 do 5: dst (16-18 pkt), dst plus (19-21 pkt), db (22-24 pkt), db plus (25-27 pkt), bdb (28-30 pkt).

Zakres tematów:

1/ Konstytucja jako podstawowe źródło prawa konstytucyjnego

2/ Konstytucja i jej cechy szczególne

3/ Zasady ustrojowe RP

4/ Konstytucyjny system źródeł prawa

5/ Konstytucyjne wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

6/ Prawo wyborcze do parlamentu;

7/ Funkcje parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej

8/ Status prawny posłów i senatorów

9/ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

10/ Rada Ministrów i administracja rządowa

11/ Samorząd terytorialny

12/ Sądy jako organy wymiaru sprawiedliwości. Krajowa Rada Sądownictwa

13/ Trybunały w Konstytucji RP: Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu

14/ Konstytucyjne organy ochrony i kontroli prawa (NIK, RPO, KRRiT)

15/ Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP

Metody dydaktyczne:

Metoda konwersatoryjna, praca w grupach, konsultacje, zajęcia e-learningowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 302
Lech Jamróz 22/20 szczegóły
2 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 303
Lech Jamróz 25/20 szczegóły
3 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 302
Kamila Bezubik 22/20 szczegóły
4 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 318
Kamila Bezubik 19/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.