Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo podatkowe 330-PS1-1PPE
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2020

P. Smoleń (red.) Prawo podatkowe, Warszawa 2019

Literatura uzupełniająca:

R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017

L. Etel (red.) Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX 2020

Efekty uczenia się:

K_W04 - student ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawa finansowe, podatkowe, gospodarcze, handlowe)/metoda weryfikacji: test

K_W08 - student zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa/metoda weryfikacji: test

K_W14 - student ma wiedzę na temat ogólnych zasad tworzenia i prowadzenia indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku prawo/metoda weryfikacji: test

K_U03 - student umie wykorzystać wiedzę teoretyczną z poszczególnych dziedzin prawa/metoda weryfikacji: test

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

2. Ćwiczenia zalicza się w następujący sposób:

- kolokwium obejmuje zakres materiału realizowany w ramach ćwiczeń realizowanych w formie stacjonarnej - test jednokrotnego wyboru (20 pytań), do zaliczenia potrzebne jest 11 pkt.

- warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest także obecność na zajęciach (możliwa jedna nieusprawiedliwiona nieobecność). Nieobecność na zajęciach powinna być odrobiona na dyżurze (odpowiedź ustna z materiału omówionego na ćwiczeniach).

Zakres tematów:

Zajęcia 1

- Zagadnienia organizacyjne: zakres przedmiotu, metody dydaktyczne, przedstawienie podręczników i innych pomocy naukowych, zasady zaliczania zajęć.

- Jak pracować z aktem prawnym z zakresu prawa podatkowego?

- Zakres przedmiotowy Ordynacji podatkowej,

- Podatek - definicja i elementy konstrukcyjne

- Strony stosunku podatkowoprawnego

- Podatnik, płatnik, inkasent i zasady ich odpowiedzialności

Zajęcia 2.

- Organy podatkowe i ich właściwość

- „urzędowe” interpretacje prawa podatkowego

- Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe

- Powstawanie zobowiązań podatkowych

- Decyzje ustalające i określające wysokość zobowiązania podatkowego

Zajęcia 3

- Nieefektywne i efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych

- Zapłata podatku

- Pobór podatku przez płatnika i inkasenta

- Potrącenie

- Przeniesienie własności rzeczy lub praw

- Umorzenie

- Przedawnienie

- Zaniechanie poboru

- Zaliczenie nadpłaty

- Zwolnienie z art. 14 m Ordynacji podatkowej

Zajęcia 4

- Oszacowanie

- Terminy płatności

- Zaległość podatkowa

- Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

- Opłata prolongacyjna

Zajęcia 5

- Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

- Ulgi i zwolnienia podatkowe a pomoc publiczna

- nadpłata

Zajęcia 6

Odpowiedzialność podatkowa następów prawnych oraz osób trzecich:

a) następstwo prawne w prawie podatkowym

b) odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe

Zajęcia 7

Procedury podatkowe:

a) czynności sprawdzające

b) kontrola podatkowa

c) informacje podatkowe

- Rodzaje i istota procedur podatkowych

- Pojęcie postępowania podatkowego

- Zasady ogólne postępowania podatkowego

Zajęcia 8

Wykonanie decyzji

a) Wykonalność decyzji podatkowych

b) Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

Zajęcia 9

- Podmioty postępowania podatkowego

- Reprezentacja w prawie podatkowym

- Doręczenia

- Wezwania

- Kara porządkowa

Zajęcia 10

- postanowienia

- decyzje

- indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego

Zajęcia 11

- korekta deklaracji,

- podpisywanie deklaracji przez pełnomocników

- rachunki

- odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe

Zajęcia 12

Unikanie opodatkowania:

a) przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

b) ustalenie treści czynności prawnej

c) postępowanie w przypadku unikania opodatkowania

Zajęcia 13

- zwyczajne środki zaskarżenia decyzji

Zadanie praktyczne - przygotowanie projektu odwołania od decyzji podatkowej

Zajęcia 14

- dowody w postępowaniu podatkowym

Zajęcia 15

- nadzwyczajne środki zaskarżenia decyzji

Zajęcia 16

Wybrane instytucje postępowania podatkowego:

a) metryka sprawy podatkowej

b) protokoły i adnotacje

c) zawieszenie i umorzenie postępowania

d) rozprawa podatkowa

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia opierają się na analizie aktów normatywnych, z odniesieniem zagadnień teoretycznych do praktyki, w szczególności poprzez stosowanie przepisów prawa podatkowego do konkretnych stanów faktycznych. Celem łatwiejszego opanowania przewidzianego programem materiału, ćwiczenia prowadzone są z pomocą środków multimedialnych, w tym wyświetlanych slajdów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 206
Kacper Trzeszczkowski 22/20 szczegóły
2 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 206
Ewelina Bobrus-Nowińska 25/20 szczegóły
3 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 206
Ewelina Bobrus-Nowińska 22/20 szczegóły
4 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 206
Ewelina Bobrus-Nowińska 19/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.