Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika transportu 330-ES2-2EKT
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Koźlak A.: Ekonomika transportu. Wyd. UG, Gdańsk 2007

2. Mendyk E., Ekonomika transportu, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009

3. Mindur L. (red.), Technologie transportowe XXI w., Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa – Radom 2014

4. Rydzkowski W., Wojewodzka –Krol K. (red), Transport, PWN, Warszawa 2009

5. Szymonik A., Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka, Difin, Warszawa 2013

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Mindur L., Technologia transportu, WKIŁ, Warszawa 2001

2. Załoga E., Problemy transportu i logistyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010

3. Rucińska D., Problemy funkcjonowania europejskiego transportu i rynku transportowego w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu

Gdańskiego, Gdańsk 2012

4. Tomanek R.: Funkcjonowanie transportu. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004

5. Popiołek I., Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu, WSG, Bydgoszcz 2013

6. Plathe J., Ekonomika Transportu - Teoria dla praktyki, WSB, Wrocław 2018

LITERATURA ANGLOJĘZYCZNA:

1. Coyle J. J., et.al., Transportation: A Global Supply Chain Perspective 8th Edition, South-Western College Pub; 2015

2. Prentice B.E, Prokop D., Concepts of Transportation Economics, World Scientific Publishing Co 2015

Efekty uczenia się:

Efekty i źródła ich weryfikacji:

1. 2EKT_W01 Ma podstawową wiedzę w zakresie ekonomiki transportu i relacji w stosunku do zarządzania (E2_W01) - kolokwium i

aktywność na zajęciach

2. 2EKT_W08 Ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych rodzajów podmiotów, struktur z dziedziny transportu oraz o

prawidłowościach rządzących tym procesem (E2_W08) - kolokwium i aktywność na zajęciach

3. 2EKT_U01 Posiada umiejętności rozumienia i analizowania zagadnień z zakresu ekonomiki transportu (E2_U01) - aktywność na

zajęciach

4. 2EKT_K01 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomiki transportu (E2_K01) - aktywność na

zajęciach

5. 2EKT_K06 Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w zakresie problematyki rozwoju

transportu i dziedzin pokrewnych (E2_K06) - aktywność na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

- Ćwiczenia – kolokwium, wejściówki, aktywność na zajęciach (dyskusje, prezentacje, itd.) oraz na platformie on-line (e-learning)

Zakres tematów:

Treści kształcenia:

I. Zajęcia organizacyjne. Transport w naukach ekonomicznych - wprowadzenie do przedmiotu.

II. Transport jako działalność gospodarcza. Podstawowe pojęcia i klasyfikacja transportu.

III. Charakterystyka transportu. Infrastruktura transportu. Transport w UE i polityka transportowa UE.

IV. Rola transportu w gospodarce światowej i narodowej.

V. Popyt na usługi transportowe. Istota, źródła oraz cechy potrzeb i usług transportowych. Systematyzacja i metody badawcze potrzeb

transportowych. Wahania popytu, jego elastyczność i czynniki go kształtujące.

VI. Podaż usług transportowych i jego determinanty. Cechy działalności transportowej. Proces transportowy i jego elementy. Technologie

procesów przewozowych. Gospodarowanie w gałęziach transportu.

VII. Charakterystyka przedsiębiorstwa transportowego. Charakterystyka eksploatacyjna przedsiębiorstwa transportowego.

VIII. Mierniki pracy transportu – różne gałęzie.

IX. Rynki transportowe i konkurencja w transporcie. Istota rynku transportowego, jego podział, podmioty oraz struktury organizacyjne.

Dystrybucja usług transportowych. Strategie konkurencyjne i marketing działalności transportowej.

X. Koszty w transporcie. Pojęcie rachunku kosztów, klasyfikacja kosztów działalności transportowej. Szacowanie kosztów eksploatacji

środka transportu. Koszty transportu a środowisko naturalne.

XI. Ceny usług transportowych. Taryfa transportowa i rodzaje cen w transporcie. Ewolucje systemów cenowych. Szacowanie kosztu

przejazdu w komunikacji miejskiej.

XII. Rachunek ekonomiczny w transporcie. Istota, specyfika i rodzaje rachunku ekonomicznego w transporcie i przedsiębiorstwie

transportowym.

XIII. Specyfika transportu: samochodowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i śródlądowego.

XIV. Kolokwium, Ćwiczenie podsumowujące. Wystawienie ocen.

Metody dydaktyczne:

- Ćwiczenia: studia przypadku, analiza literatury, dyskusja, prezentacje multimedialne, prace zespołowe i kontrolne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 317
Roderyk Gołaszewski 27/ szczegóły
2 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 317
Roderyk Gołaszewski 21/ szczegóły
3 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 317
Roderyk Gołaszewski 19/ szczegóły
4 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, sala 317
Roderyk Gołaszewski 20/ szczegóły
5 każdy wtorek, 18:30 - 20:00, sala 317
Roderyk Gołaszewski 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.