Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski cz 4 330-EN1-2ANG4
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Clark R., D. Baker, 2015: Oxford English for Careers. Finance 1. Oxford University Press.

breakingnewsenglish.com

www.warsawvoice.pl

www.bbc.com/news/business/

en.wikipedia.org/wiki/Category:Business

www.onestopenglish.com

Efekty uczenia się:

Student:

1. posługuje się językiem obcym w zakresie ekonomii na poziomie

odpowiadającym wymaganiom określonym dla poziomu B2

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KP6_UK2

2. potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu

zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych. KP6_UK1

3. potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne

poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu nauk ekonomicznych i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac. KP6_UO1

4. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności

oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu

na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących

w świecie KP6_KK1

Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w trakcie cyklu kształcenia:

Sprawdzian umiejętności praktycznych, obserwacja, kolokwium, aktywność na zajęciach, projekty realizowane w ramach ćwiczeń, egzamin końcowy.

Metody i kryteria oceniania:

Semestr kończy się zaliczeniem na ocenę.

Ocena zaliczeniowa jest średnią ocen uzyskanych w trakcie semestru letniego: za testy, prace pisemne, prezentacje, prace domowe, aktywność na zajęciach, oraz zadania na platformie Blackboard.

Lektorat kończy się egzaminem. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 51% punktów.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zakres tematów:

Bieżące wydarzenia gospodarcze

Opisywanie trendów – odczytywanie wykresów, rysunków, diagramów

Jak przygotować udaną prezentację

Tematy wybrane przez studentów w ramach prezentacji z uwzględnieniem treści i terminologii kierunkowej

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/dyskusja, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych (kartkówki leksykalne oraz raz w semestrze test umiejętnościowy), zadań praktycznych, krótkich pisemnych lub ustnych prac domowych na platformie Blackboard. Zajęcia prowadzone są w formie wideokonferencji na platformie Blackboard.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 15:20 - 17:05, sala 205
Iwona Kubas 25/ szczegóły
2 co druga niedziela (nieparzyste), 17:10 - 18:55, sala 206
Iwona Kubas 28/ szczegóły
3 co druga sobota (nieparzyste), 15:20 - 17:05, sala 205
Iwona Kubas 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.