Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia cz 2 330-EN1-2MKR2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2014

Mankiw G. N., Taylor M. P., Makroekonomia, PTE, Warszawa 2016

Nasiłowski M., System rynkowy: podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2011

Teoria Ekonomii, Tom II: Makroekonomia, (red.) K. Meredyk, Wydawnictwo UwB, Białystok 2003

Uzupełniająca:

Hall R. E., Taylor J. B., Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012

Nowak A. Z., Zalega T., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2015

Snowdown B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN Warszawa 1998

Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy:

Student wyjaśnia i poprawnie posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu makroekonomii – MKR2_01; KP6_WG1 – kolokwium, aktywność na zajęciach, prace domowe

Student objaśnia zasady funkcjonowania procesów ekonomicznych w gospodarce - MKR2_02; KP6_WG2 – kolokwium, aktywność na zajęciach

Student ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji gospodarczych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu procesów gospodarczych, skali i konsekwencjach tych zmian - MKR2_03; KP6_WG4 - kolokwium

Efekty w zakresie umiejętności:

Student analizuje przyczyny, skutki oraz przebieg procesów i zjawisk makroekonomicznych przy wy-korzystaniu odpowiednich danych makroekonomicznych - MKR2_U01; KP6_UW1 – kolokwium, aktywność na zajęciach, prezentacja

Student dokonuje oceny problemów makroekonomicznych, wykorzystując odpowiednie naukowe metody ekonomiczne - MKR2_U02; KP6_UU2 – kolokwium, aktywność na zajęciach, prace domowe

Student potrafi przygotować wypowiedź ustną na temat zagadnienia makroekonomicznego, wykorzystując odpowiednie materiały źródłowe - MKR2_U03; KP6_UO1 – aktywność na zajęciach

Efekty w zakresie kompetencji społecznych:

Student docenia potrzebę ciągłego samodzielnego uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy w zakresie makroekonomii - MKR2_K01; KP6_KK1 – aktywność na zajęciach, prace domowe, prezentacja

Metody i kryteria oceniania:

Punktacja (łącznie 46 punktów):

kolokwium 30 pkt (zaliczenie od 15 pkt)

aktywność na zajęciach 6 pkt (1 pkt na zajęciach)

prezentacja 6 pkt

prace domowe 4 pkt

Skala ocen:

(23-28> – 3,0

(28-32> – 3,5

(32-37> – 4,0

(37-41> – 4,5

(41-46> – 5,0

Zaliczenie na stopień uzyskuje się na podstawie oceny: aktywności studenta na zajęciach, wykonanych prac domowych oraz wyniku z kolokwium. Zaliczenie przedmiotu wymaga zdobycia powyżej 51% liczby możliwych punktów (powyżej 23 pkt!). Nieobecności na ćwiczenia w liczbie przekraczającej 1 wymagają usprawiedliwienia lub zaliczenia na konsultacjach u prowadzącego zajęcia. Więcej niż 1 nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje 2 minusowymi punktami w rozliczeniu ogólnym. Nieobecność na powyżej 50% liczby godzin przewidzianych dla przedmiotu jest podstawą do niezaliczenia przedmiotu.

Zakres tematów:

Zakres tematyczny zajęć:

1. Podstawy finansów publicznych – polityka fiskalna.

a) polityka budżetowa – rodzaje, cele, instrumenty,

b) automatyczne oraz nieautomatyczne stabilizatory gospodarki,

c) efekt wypychania oraz luka inflacyjna i deflacyjna,

d) budżet państwa – definicja, zasady budżetowe,

e) dochody i wydatki budżetu państwa,

f) podatki – cechy, funkcje, krzywa Laffera,

g) deficyt budżetowy, dług publiczny

2. Rynek pieniężny – polityka monetarna.

a) pieniądz i jego funkcje, cechy pieniądza,

b) siła nabywcza,

c) popyt na pieniądz, rodzaje (motywy Keynesowskie),

d) podaż pieniądza – agregaty pieniężne (M0, M1, M2, M3)

e) równowaga na rynku pieniężnym (popyt, podaż oraz stopa procentowa)

f) polityka monetarna – rodzaje, podstawowe instrumenty

3. Inflacja w gospodarce współczesnej.

a) czym jest inflacja, jak mierzyć inflację,

b) rozróżnienie wielkości nominalnych oraz realnych,

c) rodzaje inflacji,

d) koszty inflacji,

e) polityka pieniężna a inflacja,

f) krzywa Philipsa,

4. Rynek pracy. Zjawisko bezrobocia w gospodarce.

a) specyfika rynku pracy,

b) popyt na pracę oraz podaż pracy,

c) równowaga na rynku pracy,

d) model równowagi na rynku pracy (krzywa zasobu siły roboczej),

e) nierównowaga na rynku pracy = bezrobocie – rodzaje, przyczyny, skutki, koszty

f) krzywa Philipsa – długo i krótko okresowa,

5. Współczesne nurty badań rozwoju gospodarczego

a) prezentacje studentów

6. Problematyka cykliczności gospodarek.

a) koniunktura gospodarcza – rodzaje wahań,

b) cykl koniunkturalny – definicja, cechy cyklu,

c) rodzaje cykli ze względu na długość,

d) cykl klasyczny a współczesny,

e) wybrane teorie cyklów koniunkturalnych,

7. Polityka handlowa a dynamika gospodarki.

a) polityka handlowa – pojęcie, cele, warianty,

b) polityka wolnego handlu a polityka protekcjonistyczna – wady, zalety,

c) narzędzia polityki handlowej – cło, narzędzia parataryfowe i pozataryfowe,

d) cło jako podstawowe narzędzie polityki protekcjonistycznej – funkcje oraz rodzaje.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia online wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: wypowiedzi ustnych (udział w dyskusji), rozwiązywania testów oraz zadań obliczeniowych (case studies), uczestniczenia w omawianiu zagadnień przez prowadzącego ćwiczenia, wykonywania zadanych prac domowych oraz wykonania, a następnie przedstawienia prezentacji.

Studenci mogą również korzystać z indywidualnych konsultacji prowadzącego ćwiczenia (konsultacje zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej i w systemie USOS).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 11:40 - 13:25, sala 303
Anna Cudowska-Sojko 25/ szczegóły
2 co druga niedziela (nieparzyste), 15:20 - 17:05, sala 304
Mateusz Borkowski 28/ szczegóły
3 co druga niedziela (nieparzyste), 11:40 - 13:25, sala 302
Mateusz Borkowski 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)