Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika przedsiębiorstwa 330-ES1-2EPR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

J. Engelhardt (red.), Ekonomika przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2017.

M. Żelichowska, Ekonomika przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.

J. Duraj, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.

J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

K. Guzera, J. Mierzejewska-Majcherek, Ekonomika przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2011.

T.L. Wąsik (red.), Ekonomika przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2010.

Z. Nasalski, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw: wybrane zagadnienia, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2006.

A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.

Doing Business 2018. Reforming to Create Jobs. http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2EPR _W01 Student ma podstawową wiedzę o przedsiębiorstwie, jego formach organizacyjno-prawnych, zasadach funkcjonowania oraz kategoriach ekonomicznych na poziomie mikroekonomicznym; E1_W01

2EPR_W02 Student ma wiedzę o strukturach wewnętrznych przedsiębiorstwa, celach i sposobach ich realizacji; E1_W02

2EPR_W03 Student zna podstawowe zasady tworzenia przedsiębiorstw, tworzenia ich struktur organizacyjnych oraz zasady ich prowadzenia; E1_W11

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2EPR _K01 Student prawidłowo identyfikuje informacje i sygnały płynące z otoczenia zewnętrznego oraz z wewnątrz przedsiębiorstwa oraz potrafi je wykorzystywać dla efektywnego funkcjonowania firmy; E1_K04

2EPR_K02 Student rozumie znaczenie przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności dla efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa; E1_K07

Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane na podstawie egzaminu.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin końcowy na ocenę.

Zakres tematów:

Ekonomika przedsiębiorstwa jako dyscyplina naukowa

Modele i funkcje przedsiębiorstwa

Formy prawne przedsiębiorstw

Cykl życia przedsiębiorstwa

Cele działalności przedsiębiorstwa

Otoczenie przedsiębiorstwa

Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstwa

Gospodarowanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Gospodarowanie aktywami trwałymi w przedsiębiorstwie

Gospodarowanie aktywami obrotowymi w przedsiębiorstwie

Procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwie

Ryzyko i niepewność w działalności przedsiębiorstw oraz sposoby ich ograniczania

Planowanie działalności gospodarczej

Tradycyjne i alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstwa

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu; metoda podawcza.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 203
Artur Bołtromiuk 140/139 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.