Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finansowanie podmiotów środkami publicznymi 330-ES1-2XFPS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Podsiadło P., Pomoc publiczna a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle zaleceń strategii rozwojowych Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015.

2. Choroszczak J., Pomoc publiczna a rozwój firmy: szanse i zagrożenia, POLTEXT, Warszawa 2012

3. Wybrane problemy wspierania przedsiębiorstw w Polsce, Studia BAS, Nr 16, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 2008

4. Postuła I., Werner A., Prawo pomocy publicznej, LexisNexis, Warszawa 2008

5. Gancarczyk M., Wsparcie publiczne dla MSP: podstawy teoretyczne a praktyka gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2010

6. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2018 roku, UOKiK, Warszawa 2019

7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157, poz. 1240)

8. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362)

9. Wójtowicz-Dawid A., Pomoc publiczna udzielana przez gminy, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Kurcz B. (red.), Pomoc państwa: wybrane zagadnienia, C.H. Beck, Warszawa 2009

2. Nykiel-Mateo A., Pomoc państwa a ogólne środki interwencji w europejskim prawie wspólnotowym, Wolters Kluwer, Warszawa 2009

3. Dec P., Pomoc publiczna w restrukturyzacji przedsiębiorstw, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 2018.

4. Kosikowski C., Współczesny interwencjonizm, Warszawa, Wolters Kluwer 2018.

5. Jakimowicz A., Podstawy interwencjonizmu państwowego, PWN, Warszawa 2018.

6. Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2FPS_W01 Student zna przesłanki interwencji państwa w gospodarce

E1_W03 test końcowy

2FPS_W02 Student zna podstawowe pojęcia z zakresu pomocy publicznej E1_W04, E1_W07 test końcowy

2FPS_W03 Student posiada wiedzę w zakresie podstawowych instrumentów wykorzystywanych w procesie udzielania pomocy publicznej finansowanej przede wszystkim ze środków UE E1_W04, E1_W07 test końcowy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie testu pisemnego (za pośrednictwem platformy Blackboard) zawierającego pytania zamknięte jednokrotnego wyboru oraz ewentualnie pytania otwarte – Student

otrzymuje zaliczenie po uzyskaniu powyżej 50% punktów.

Zakres tematów:

Treści wykładu:

1. Geneza i teoretyczne przesłanki ekonomicznej aktywności państwa.

2. Środki publiczne – istota, klasyfikacja i funkcje.

3. Pomoc publiczna – istota, formy i rodzaje.

4. Prawne aspekty finansowania podmiotów gospodarczych ze środków publicznych.

5. Instytucje udzielające pomocy publicznej.

6. Pomoc publiczna a fundusze europejskie.

Metody dydaktyczne:

- wykład prowadzony zdalnie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 208
Aneta Kargol-Wasiluk 119/120 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.