Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse publiczne 330-ES1-3FIP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Alińska A, Woźniak B. (red.), Współczesne finanse publiczne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.

2. Gaudemet P., Molinier J., Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.

3. Majchrzycka-Guzowska A., Finanse publiczne i prawo finansowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2019

4. Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

5. Patrzałek L., Polityka fiskalna w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.

6. Wernik A., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2014.

7. Gruber J., Public finance and public policy, New York : Worth Publishers, 2011/2019.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Brzeziński B. (red.), Prawo finansów publicznych, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2012.

2. Buchanan J., Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

3. Chojna-Duch E., Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2012.

4. Dylewski M., Filipiak B., Zioło M., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse publiczne. Aspekty teoretyczne i praktyczne, C.H. Beck,

Warszawa 2014.

5. Dzwonkowski H., Gołębiowski G., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz prawno-finansowy. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa

2014.

6. Grześkiwicz W., Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego, Difin, Warszawa 2014.

7. Guziejewska B., Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2012.

8. Lubińska T., Finanse publiczne: kategorie, instytucje, struktury, procesy i dane, Economicus, Szczecin 2013.

9. Ruśkowski E., Salachna J. M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2014.

10. Ruśkowski E., System prawa finansowego. Tom II: Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Oficyna Wolters Kluwer,

Warszawa 2010.

11. Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

12. Wilkin J. (red.), Teoria wyboru publicznego: główne nurty i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.

13. Żyżyński J., Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Efekty uczenia się:

FIP_W01: dyskusja, kolokwium

FIP_W02: dyskusja, kolokwium

FIP_U01: dyskusja, kolokwium

FIP_U02: dyskusja, kolokwium

FIP_U03: dyskusja, kolokwium

FIP_U04: prezentacje, studia przypadku (rozwiązywane indywidualnie i w grupach)

FIP_U05: prezentacje, studia przypadku (rozwiązywane indywidualnie i w grupach)

FIP_K01: dyskusja

FIP_K02: prezentacje, studia przypadku (rozwiązywane indywidualnie i w grupach)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdobycie powyżej 50% punktów uzyskanych w następujący sposób:

- aktywność na zajęciach (udział w dyskusji, opracowanie studiów przypadku indywidualnie i w grupach, prezentacje pracy grupowej),

- pisemny test zaliczeniowy.

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są 2 nieobecności w semestrze). Nieobecności

przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zakres tematów:

Temat 1. Ogólna charakterystyka finansów publicznych

1. Rola rządu w gospodarce: Kiedy rząd powinien interweniować w gospodarkę?, Jak rząd może interweniować?, Jak zmierzyć wpływ tych interwencji na wyniki ekonomiczne?, Dlaczego rządy decydują się interweniować w taki, czy inny sposób?

2. Teoria dóbr publicznych: klasyczny podział dóbr, problem gapowicza, tragedia wspólnego pastwiska.

3. Podstawowe pojęcia w analizie sektora finansów publicznych: sektor finansów publicznych i jego podsektory, jednostki sektora finansów publicznych, środki publiczne: dochody i przychody, wydatki i rozchody.

Temat 2. Budżet państwa i jego miejsce w sektorze finansów publicznych

1. Pojęcie budżetu państwa i procedura budżetowa

2. Konstrukcja ustawy budżetowej, stabilizująca reguła wydatkowa

3. Dochody i wydatki budżetu państwa oraz ich znaczenie wśród dochodów i wydatków publicznych w Polsce

4. Podatki w Polsce.

5. Klasyfikacja COFOG.

6. Miejsce budżetu środków Unii Europejskiej w budżecie państwa.

5. Przychody i rozchody budżetu państwa.

6. Saldo sektora finansów publicznych a saldo budżetu państwa. Saldo rzeczywiste, strukturalne i cykliczne. Saldo rzeczywiste a saldo pierwotne.

7. Źródła finansowania deficytu budżetu państwa. Ograniczenia wysokości deficytu budżetu państwa i sektora finansów publicznych.

8. Dług Skarbu Państwa i dług publiczny oraz koszty ich obsługi. Ograniczenia wysokości długu publicznego. Dług jawny a dług ukryty.

Temat 3. System emerytalny w Polsce

1. Ogólna charakterystyka finansów ubezpieczeń społecznych i konstrukcji systemów emerytalnych oraz ich wpływ na finanse publiczne i gospodarkę.

2. Konstrukcja systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce.

3. I filar: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Rezerwy Demograficznej oraz fundusze ubezpieczeń społecznych w rolnictwie.

4. II i III filar: OFE oraz IKE, IKZE, PPE i PPK.

5. Ostatnie zmiany w systemie emerytalnym w Polsce i pozycja Polski na tle międzynarodowym.

6. Debata w stylu oksfordzkim: Pożądane zmiany systemu emerytalnego w Polsce w najbliższej przyszłości.

Temat 4: Finansowanie ochrony zdrowia.

1. Modele finansowania ochrony zdrowia: Beveridge'a, Siemaszki, Rezydualny, Bismarcka.

2. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce a rozwiązania dostępne w innych krajach.

3. Metody reglamentacji dóbr prywatnych dostarczanych publicznie na przykładzie służby zdrowia: kolejki, opłaty, każdemu po równo.

4. Efektywność polskiej służby zdrowia na tle innych krajów.

5. Debata w stylu oksfordzkim: pożądane zmiany w finansowaniu ochrony zdrowia w Polsce.

Temat 5: Opodatkowanie dochodów

1. Miejsce opodatkowania dochodu w teorii opodatkowania: rodzaje podatków, technika podatkowa, zasady podatkowe i sprawiedliwość opodatkowania.

2. Podstawy teorii optymalnego opodatkowania dochodu: krzywa Laffera, krańcowa użyteczność dochodu, dochód z pracy a dochód z kapitału.

3. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w Polsce na tle innych krajów.

4. Opodatkowanie dochodów osób prawnych w Polsce na tle innych krajów.

5. Debata w stylu oksfordzkim: pożądane zmiany w podatkach PIT i CIT w Polsce.

Temat 6: Opodatkowanie majątku:

1. Majątek i jego opodatkowanie w teorii ekonomii i finansów.

2. Podatki majątkowe w Polsce i innych krajach.

3. Nowoczesne rozwiązania w systemie opodatkowania majątku w krajach rozwiniętych: podatek katastralny, podatek od majątku netto.

4. Pożądane zmiany w systemie opodatkowania majątku w Polsce: debata w stylu oksfordzkim.

Metody dydaktyczne:

udział w dyskusji, opracowanie studiów przypadku indywidualnie i w grupach, prezentacja wyników pracy grupowej, eksperymenty klasowe (multimedialne i tradycyjne)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 303
Łukasz Zegarowicz 19/22 szczegóły
2 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 303
Łukasz Zegarowicz 26/22 szczegóły
3 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 303
Łukasz Zegarowicz 21/22 szczegóły
4 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 303
Łukasz Zegarowicz 23/22 szczegóły
5 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 303
Łukasz Zegarowicz 22/22 szczegóły
6 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 302
Łukasz Zegarowicz 21/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.