Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza finansowa 330-ES1-3XAFI
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2017.

2. F. Bławat i inni, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2017.

3. Analiza finansowa przedsiębiorstwa, (red.) G. Gołebiowski, Wydawnicwto Difin, Warszawa 2016.

4. W. Gabrusewicz, P. Gabrusewicz, Roczne sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2015.

5. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wydanie III, PWN, Warszawa 2004 i nowsze

6. M. Fridson, F. Alvarez, Financial Statement Analysis, A prractitioner's Guide, WILEY FINANCE 2015, DOI: 10.1002/9781119201489.

7. J. M. Wahlen, S. P. Baginski, M. Bradshaw, Financial reporting, financial statement analysis and valuation. A strategic perspective, Cengage Learning 2018, ISBN-978-1-337-61468-9.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, (red.) G. K. Świderska, W. Więcław, Wyd. III, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

2. Problemy analizy finansowej w praktyce, (red.) B. Nita, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2016.

3. P. Golej, K. Prędkiewicz, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2015.

4. M. Gospodarowicz, E. Ślązak, Corporate financial analysis , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015

5. B. Pomykalska, P. Pomykalski, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

Umiejętności

3XAFI_U01 - kolokwium; rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych

3XAFI_U02 - kolokwium; rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych

Kompetencje społeczne

3PAFI_K01 -rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach;

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągniecie założonych efektów kształcenia. Szczegółowe formy przewidziane do ich weryfikacji, to:

• kolokwia: 60%;

• rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych (case study księgowe): 30%;

• aktywność na zajęciach: 10%.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 55% łącznej ilości punktów uzyskanych w przedstawionych form.

Zakres tematów:

1. Sprawozdania finansowe (Bilans, Rachunek zysków i start i informacja dodatkowa)

2. Analiza wstepna bilansu

3. Analiza wstępa rachunku zysków i strat

4. Analiza wstępna rachunku przepływów pieniężnych

5. Analiza wskaźnikowa – analiza płynności

6. Analiza wskaźnikowa – analiza kapitału obrotowego netto

7. Analiza wskaźnikowa – analiza sprawności działania

8. Analiza wskaźnikowa – analiza rentowności

9. Analiza wskaźnikowa – analiza zadłużenia

10. Analiza wskaźników rynku kapitałowego

11. Analiza zagrożenia upadłością

Metody dydaktyczne:

Rozwiązywanie zadań oraz przykładów z zakresu analizy finansowej, angażowanie studentów do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach i dyskusji; wykorzystanie metody przypadków.

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard i MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 302
Agnieszka Ertman 19/22 szczegóły
2 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 316
Agnieszka Ertman 27/22 szczegóły
3 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 317
Agnieszka Ertman 21/22 szczegóły
4 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 316
Agnieszka Ertman 24/22 szczegóły
5 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 205
Agnieszka Ertman 21/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.