Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie podatkowe 330-PS1-3POP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. L. Etel (red.), R. Dowgier, M. Popławski, S. Presnarowicz, W. Stachurski, K. Teszner, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2017;

2. A. Melezini (red.), M. Ciecierski, T. Kaczyński, T. Nowak, K. Teszner, D. Zalewski, Ordynacja podatkowa. Wzory pism z komentarzem, wyd. 2, Warszawa 2017

3. L. Etel (red.), R. Dowgier, G. Liszewski, M. Popławski, S. Presnarowicz, Prawo podatkowe, wyd. II, Warszawa 2008

4. R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

KA6_WG5posiada podstawową teoretyczną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa konstytucyjnego, prywatnego, finansowego, administracyjnego, podatkowego oraz procedur sądowych i administracyjnych

KA6_WG6 posiada podstawową teoretyczną wiedzę o normach i regułach prawnych organizujących struktury i instytucje gospodarcze, rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

Umiejętności:

KA6_UW1 potrafi w stopniu podstawowym analizować oraz interpretować

przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych

KA6_UW2 potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać podstawową wiedzę

teoretyczną i gromadzić dane na potrzeby analizy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych

KA6_UW3 potrafi w stopniu podstawowym przewidywać konkretne procesy i

zjawiska ekonomiczne z uwzględnieniem obowiązującego ustawodawstwa

KA6_UW4 posługuje się w stopniu podstawowym systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi w celu rozwiązywania problemów gospodarczych

KA6_UW6 rozumie i analizuje w stopniu podstawowym zjawiska gospodarcze

uwzględniając obowiązujące ustawodawstwo

KA6_UW7 potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii i prawa do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania

KA6_UO2 potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespołach ekonomiczno-prawnych

Kompetencje społeczne:

KA6_KO2 wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu w formie pisemnej składającego się z testu jednokrotnego wyboru (20 pytań). Podejście do egzaminu jest możliwe po zaliczeniu ćwiczeń w oparciu o kolokwium mające formę pisemną oraz obecność na zajęciach.

Zakres tematów:

Wykład 1

- Zagadnienia wprowadzające do przedmiotu "Postępowanie podatkowego"

- Pojęcie procedur podatkowych a pojęcie postępowania podatkowego

- Źródła prawa regulujące procedury podatkowe

Wykład 2

Procedury podatkowe - ogólna charakterystyka i zakres:

- kontrola celno-skarbowa

- czynności sprawdzające

- kontrola podatkowa

- postępowanie podatkowe

Wykład 3

Znaczenie zasad ogólnych postępowania podatkowego oraz katalog tych zasad:

- zasada legalizmu

- zasada prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organu podatkowego

- zasada udzielania informacji

- zasada prawdy obiektywnej

- zasada czynnego udziału stron w postępowaniu

Wykład 4

Zasady ogólne postępowania podatkowego c.d.:

- zasada przekonywania

- zasada wnikliwości, szybkości i prostoty postępowania

- zasada pisemności

- zasada dwuinstancyjności postępowania

- zasada trwałości ostatecznych decyzji

- zasada jawności

Wykład 5

- Etapy postępowania podatkowego

- Pojęcie strony postępowania

- Pełnomocnik w postępowaniu podatkowym

- Wyłączenie pracownika i organu podatkowego

- Sposoby wszczęcie postępowania podatkowego

Wykład 6

- Doręczenia w postępowaniu podatkowym

- Wezwania

- Przywrócenie terminu

- Metryka sprawy, protokoły i adnotacje

- Dowody w postępowaniu podatkowym

Wykład 7

- Rozprawa podatkowa

- Zawieszenie postępowania podatkowego

- Rozstrzygnięcia w sprawach podatkowych (decyzji i postanowienia)

- Wykonalność decyzji podatkowych

Wykład 8

- Zwyczajne środki zaskarżenia (odwołania, zażalenia)

- Nadzwyczajne środki zaskarżenia (zmiana, uchylenie, stwierdzenie nieważności, wznowienie postępowania podatkowego)

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony jest z użyciem prezentacji w programie PowerPoint, na podstawie której omawiane są poszczególne zagadnienia objęte jego zakresem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 304
Rafał Dowgier 52/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.