Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie podatkowe 330-PS1-3POP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. L. Etel (red.), R. Dowgier, M. Popławski, S. Presnarowicz, W. Stachurski, K. Teszner, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2017;

2. A. Melezini (red.), M. Ciecierski, T. Kaczyński, T. Nowak, K. Teszner, D. Zalewski, Ordynacja podatkowa. Wzory pism z komentarzem, wyd. 2, Warszawa 2017

3. L. Etel (red.), R. Dowgier, G. Liszewski, M. Popławski, S. Presnarowicz, Prawo podatkowe, wyd. II, Warszawa 2008

4. R. Dowgier, R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

KA6_WG5posiada podstawową teoretyczną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa konstytucyjnego, prywatnego, finansowego, administracyjnego, podatkowego oraz procedur sądowych i administracyjnych

KA6_WG6 posiada podstawową teoretyczną wiedzę o normach i regułach prawnych organizujących struktury i instytucje gospodarcze, rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

Umiejętności:

KA6_UW1 potrafi w stopniu podstawowym analizować oraz interpretować

przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych oraz zdarzeń prawnych

KA6_UW2 potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać podstawową wiedzę

teoretyczną i gromadzić dane na potrzeby analizy konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych i prawnych

KA6_UW3 potrafi w stopniu podstawowym przewidywać konkretne procesy i

zjawiska ekonomiczne z uwzględnieniem obowiązującego ustawodawstwa

KA6_UW4 posługuje się w stopniu podstawowym systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi w celu rozwiązywania problemów gospodarczych

KA6_UW6 rozumie i analizuje w stopniu podstawowym zjawiska gospodarcze

uwzględniając obowiązujące ustawodawstwo

KA6_UW7 potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii i prawa do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania

KA6_UO2 potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespołach ekonomiczno-prawnych

Kompetencje społeczne:

KA6_KO2 wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie sumy liczby punktów uzyskanej z przygotowywanych w trakcie ćwiczeń projektów pism procesowych oraz punktów zdobytych na pisemnym kolokwium (test).

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (możliwa jedna nieobecność, a inne usprawiedliwione zaliczane podczas konsultacji).

Zakres tematów:

Ćwiczenia

1. Zagadnienia organizacyjne: zakres przedmiotu, metody dydaktyczne, przedstawienie podręczników i innych pomocy naukowych, zasady zaliczania zajęć.

Jak pracować z aktem prawnym z zakresu prawa podatkowego?

2. Wszczęcie postępowania podatkowego

Wymogi formalne postanowień

zadanie praktyczne: sporządzenie projektu postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego z urzędu

3. Sposób procedowania z wnioskiem o wszczęcie postępowania podatkowego

Wymogi formalne podań

Strona postępowania

Pełnomocnicy

Wymogi formalne wezwania

zadanie praktyczne: sporządzenie projektu podania

4. Sposób procedowania z podaniami niespełniającymi wymogów formalnych

zadanie praktyczne: sporządzenie projektu wezwania do uzupełnienia braków formalnych podania

5. Postępowanie dowodowe

Dowody w postępowaniu podatkowym

Protokoły, adnotacje

zadanie praktyczne: sporządzenie projektu postanowienia/zawiadomienia o przeprowadzeniu oględzin

zadanie praktyczne: sporządzenie protokołu z przesłuchania świadka

6. Terminy załatwiania spraw

zadanie praktyczne: sporządzenie ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie

zadanie praktyczne: postanowienie/zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu na załatwienie sprawy

7. Zakończenie postępowania podatkowego

Wymogi formalne decyzji podatkowej

zadanie praktyczne: sporządzenie projektu decyzji

8. Zwyczajne środki zaskarżenia orzeczeń organów podatkowych

Wymogi formalne odwołań i zażaleń

zadanie praktyczne: sporządzenie odwołania od decyzji

9. Nadzwyczajne tryby wzruszenia decyzji ostatecznej

Wznowienie postępowania podatkowego

Stwierdzenie nieważności decyzji

Zmiana decyzji ostatecznej

Wygaśnięcie decyzji

Decyzje kończące postępowania nadzwyczajne

zadanie praktyczne: sporządzenie wniosku o wznowienie postępowania podatkowego

10.Nadzwyczajne tryby wzruszenia decyzji ostatecznej

zadanie praktyczne: sporządzenie projektu decyzji o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji

11. Interpretacje przepisów prawa podatkowego

zadanie praktyczne: sporządzenie projektu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatków samorządowych

12. Interpretacje przepisów prawa podatkowego

zadanie praktyczne: sporządzenie projektu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatków państwowych

13. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

zadanie praktyczne: sporządzenie projektu wniosku o umorzenie zaległości podatkowej

14. Kary porządkowe

zadanie praktyczne: sporządzenie projektu postanowienia o nałożeniu kary porządkowej

15. Powtórzenie materiału, kolokwium

Metody dydaktyczne:

Odnośnie zajęć prowadzonych w formie ćwiczeń przedstawianie zagadnień w formie wykładu ograniczone jest do niezbędnego minimum. W założeniu studenci wstępne przygotowania do zajęć ćwiczeniowych zalecone przez prowadzącego (przeczytanie stosownej literatury, zapoznanie się z treścią regulacji prawnych) odbywają samodzielnie. Na ćwiczeniach studenci przede wszystkim przygotowują projekty pism procesowych wskazane przez prowadzącego. Wskazana praca pisemna jest poprzedzana przygotowanym przez prowadzącego wprowadzeniem przy wykorzystaniu slajdów (m.in. w formie krótkiego wykładu lub prowadzenia dyskusji pomiędzy studentami) do tematyki będącej przedmiotem zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 302
Ewelina Bobrus-Nowińska 31/30 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 205
Paulina Grodzka 22/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.