Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo ochrony konkurencji i konsumenta 330-PS1-3RPOK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

Literatura uzupełniająca:

1. C. Banasiński (red.), Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu, wyd. Wolters Kluwer 2018.

2. A. Piszcz, Sankcje w polskim prawie antymonopolowym, Białystok 2013, wyd. Temida2

3. A. Powałowski, Prawo ochrony konkurencji, Wyd. Difin, 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 ma ogólną wiedzę na temat podstawowych pojęć ekonomicznych i prawnych w zakresie ochrony konkurencji i konsumenta P1_W01

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 Potrafi prawidłowo analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk oraz zdarzeń prawnych w zakresie ochrony konkurencji i konsumenta P1_U01

K_U08 Rozumie i analizuje zjawiska gospodarcze uwzględniając obowiązujące ustawodawstwo w zakresie ochrony konkurencji i konsumenta P1_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony konkurencji i konsumenta oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie P1_K01

Metody i kryteria oceniania:

TEST na platformie Blackboard (10 pytań jednokrotnego wyboru)

Zakres tematów:

I-II. Zajęcia organizacyjne, w tym:

1. Omówienie zakresu przedmiotu oraz podziału treści jego nauczania miedzy wykład i ćwiczenia

2. Omówienie sposobu odbywania zajęć oraz stawianych wymagań i zaliczeń

3. Pomoce naukowe

4. Dyżury

Zagadnienia wprowadzające

1. Pojęcie konkurencji

2. Ochrona prawna konkurencji w gospodarkach rynkowych

3. System ochrony konkurencji – elementy

4. Ewolucja systemów (modeli) ochrony konkurencji, w tym w Polsce

5. Elementy organizacji ochrony konkurencji i konsumentów:

Prezes UOKiK – wprowadzenie

III-IV. Podstawy prawne i organizacja ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce cz. 1 i 2

Prezes UOKiK i jego zadania:

Art. 29-32 u.o.k.k., powoływanie i odwoływanie Prezesa UOKiK

pomoc publiczna,

jakość paliw

ogólne bezpieczeństwo produktów

znak CE

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Centrala i delegatury, właściwość i rozporządzenie w tej sprawie

Inspekcja Handlowa

Organ doradczy Prezesa UOKiK - Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów

Powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów

Organizacje konsumenckie

Stałe polubowne sądy konsumenckie

V. Podstawy prawne i organizacja ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce

Sądy powszechne

Trybunał Sprawiedliwości UE

Organy regulacyjne

VI. Materialne publiczne prawo konkurencji:

Zakaz praktyk ograniczających konkurencję – zakaz porozumień ograniczających konkurencję 15.04

VII. Materialne publiczne prawo konkurencji

Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów – porównanie; postępowania w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

VIII. Sankcje

Metody dydaktyczne:

Wykład, wykład ze slajdami, dyskusja (ćwiczenia)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 302
Anna Piszcz 23/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.