Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowanie informatyki w finansach i rachunkowości 330-PS1-3RZIF
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Andrzejewski M., Jonas K., Młodkowski P., Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości, Wydawnictwo Wolters Kluwer

Polska-Oficyna, Kraków 2004

2. Podręcznik użytkownika SYMFONIA

3. Siemieniuk Ł., Zalewska-Bochenko A., Siemieniuk N., Wybrane aspekty funkcjonowania informatycznych systemów zarządzania,

Wydawnictwo Exprinter, Białystok 2017

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 0300-PS1-3RZIF, w cyklu: 2019, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 2 z 4 10.02.2021 13:59

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Herranz Javier, Nin Jordi, Privacy and Anonymity in Information Management Systems : New Techniques for New Practical

Problems,London : Springer 2010, eBook

2. Siemieniuk Ł., Zalewska-Bochenko A., Siemieniuk N., Funkcjonalność informatycznych systemów finansowo-księgowych w praktyce

polskich przedsiębiorstw, Optimum. Economic Studies, 2018, Nr 4(94)

3. Siemieniuk Ł., Gardocki A., Siemieniuk N., Wybrane aspekty bezpieczeństwa systemów informatycznych w finansach i rachunkowości ,

Przedsiębiorstwo & Finanse Nr 4(23) (2018)

Efekty uczenia się:

WIEDZA

3RZIF _W01 Student ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień dotyczących zagadnień funkcjonowania firmy w zakresie finansów i

rachunkowości P1_W01(aktywność na zajęciach oraz kolokwium w formie testu)

3RZIF _W02 Zna typowe narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych P1_W06(aktywność na

zajęciach oraz kolokwium w formie testu)

UMIEJĘTNOŚCI

3RZIF _U01 Posiada umiejętność stosowania informatycznego systemu finansowo-księgowego w celu analizowania konkretnych

procesów i zjawisk ekonomicznych P1_U02(aktywność na zajęciach oraz kolokwium w formie testu)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

3RZIF _K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę

procesów rynkowych i społecznych zachodzących w gospodarce P1_K01(aktywność na zajęciach oraz kolokwium w formie testu)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia: ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach oraz kolokwium w formie testu

Dopuszczalna liczba nieobecności 2 godz.

Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zagadnień systemów finansowo-księgowych

2. Zakładanie nowej firmy w systemie SYMFONIA

3. Wprowadzanie i edycja podstawowych kartotek i słowników systemu SYMFONIA

4. Charakterystyka programów finansowo-księgowych

5. Podstawowe funkcje systemu finansowo księgowego SYMFONIA

6. Przygotowanie i wprowadzenie zakładowego planu kont w systemie SYMFONIA

7. Podłączanie kont do układu bilansu oraz układu rachunku zysków i strat

8. Rejestracja zdarzeń dotyczących dokumentów magazynowych w systemie SYMFONIA

9. Rejestrowanie zdarzeń gospodarczych związanych z handlem w systemie SYMFONIA

10. Rejestrowanie operacji kasowych i bankowych w systemie SYMFONIA

USOSweb: Szczegóły przedmiotu: 0300-PS1-3RZIF, w cyklu: 2019, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>

Strona 4 z 4 10.02.2021 13:59

11. Ewidencja operacji handlowych w rejestrach VAT w systemie SYMFONIA

12. Podsumowanie i zaliczenie przedmiotu

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia: ćwiczenia przy komputerze z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 319
Łukasz Siemieniuk 22/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)