Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo walutowe i dewizowe 330-PS1-3UPWD
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Wykaz literatury podstawowej:

1) Baka W., Bankowość centralna, Warszawa 2001

2) Głuchowski J. (red.), System prawa finansowego. Prawo walutowe, prawo dewizowe, prawo rynku finansowego, t. IV, Warszawa 2010

3) Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 2008

4) Sławiński A., Polityka pieniężna, Warszawa 2011

5) Przybylska-Kapuścińska W., Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, Warszawa 2009

6) Ofiarski Z., Prawo bankowe, Warszawa 2011

7) Smoleń P., Publiczne prawo bankowe. Prawo celne. Prawo dewizowe. Kompendium akademickie, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca:

1) Bączyk M., Fojcik-Mastalska E., Góral L., Pisuliński J., Pyzioł W., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2008

2) EBC, The Monetarny Policy of ECB 2004, Frankfurt am Main (Germany) 2004

3) Kosikowski C., Prawo Unii Europejskiej w systemie polskiego prawa finansowego, Białystok 2010

4) Kosikowski C., Publiczne prawo bankowe, Warszawa 1999

5) Jaworski W. L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki, rynek, operacje, polityka, Warszawa 2004

6) Przybylska-Kapuścińska W., Współczesna polityka pieniężna, Warszawa 2008

7) Skoczylas J., Prawo dewizowe. Komentarz, Warszawa 2005

8) Scheller H. K., Europejski Bank Centralny. Historia, rola i funkcje, Frankfurt am Main (Germany) 2006

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1) student ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji systemu walutowego i dewizowego, sposób weryfikacji: zaliczenie testowe;

2) student zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa walutowego i dewizowego, sposób weryfikacji: zaliczenie testowe.

Umiejętności:

1) student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenie określonych norm prawa walutowego i dewizowego oraz wzajemne relacje tych norm z pozostałymi normami prawa finansowego, sposób weryfikacji: zaliczenie testowe;

2) student sprawnie porusza się w systemie walutowym i dewizowym, wykorzystuje jego normy do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu prawa finansowego, w tym prawa walutowego i dewizowego, sposób weryfikacji: zaliczenie testowe.

Kompetencje społeczne: student potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny, sposób weryfikacji: zaliczenie testowe.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie będzie miało formę pisemną testową.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne: istota i funkcje pieniądza; prawne aspekty pieniądza; pojęcie i zakres prawa walutowego, pojęcie i zakres prawa dewizowego; modele i źródła prawa dewizowego i walutowego, system walutowy i dewizowy.

2. Znaczenie polityki pieniężnej w utrzymaniu stabilności waluty: pojęcie polityki pieniężnej, podstawowe i alternatywne cele polityki pieniężnej, polityka pieniężna a polityka fiskalna, instrumenty polityki pieniężnej (charakter i rodzaje), polityka pieniężna NBP.

3. Znaczenie rezerw walutowych banku centralnego oraz emisja waluty przez bank centralny: wymienialność pieniądza i kurs walutowy, zarządzanie rezerwami walutowymi, struktura rezerw walutowych, rezerwy walutowe NBP, działalność emisyjna banku centralnego.

4. Europejskie prawo walutowe: geneza i rozwój unii gospodarczej i walutowej, etapy wprowadzenia euro, kryteria i zasady przyjęcia do unii gospodarczej o walutowej, Europejski System Banków Centralnych (ESBC) a eurosystem, polityka pieniężna EBC, rezerwy walutowe EBC, działalność emisyjna EBC, niezależność ESBC jako gwarancja stabilności waluty.

5. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa dewizowego: rezydenci i nierezydenci, krajowe i zagraniczne środki płatnicze, waluta, wartości dewizowe i dewizy, obrót dewizowy, działalność kantorowa.

6. System dewizowy: zakres podmiotowy prawa dewizowego, zakres przedmiotowy prawa dewizowego (nakazy i zakazy prawa dewizowego), ogólne i indywidualne zezwolenia dewizowe, prowadzenie działalności kantorowej, kontrola dewizowa.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są wyłącznie w formie wykładów, co implikuje wykorzystywane metody dydaktyczne. Niezależnie jednak od tego czynnika, prelekcja na zajęciach wykładowych zawiera przy kolejno omawianych zagadnieniach wskazanie i omówienie przykładów praktycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 207
Marcin Tyniewicki 30/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.