Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza ekonomiczna 450-ZS1-2AEK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wydanie III, PWN, Warszawa 2004 i nowsze wydania.

Jerzemowska M. [red.], Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2018, 2013.

Skowronek-Mielczarek, Leszczyński Z., Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE Warszawa 2008.

Bednarski L., Borowiecki R., Kurtys E., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.

Cornwall, Jeffrey R.; Entrepreneurial financial management : an applied approach, Routledge, Taylor & Francis Group; London, New York , 2016

Literatura uzupełniająca:

Grzenkiewicz N., Kowalczyk J., Kusak A. Podgórski Z., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.

Waśniewski T., Skoczylas W, Teoria i praktyka analizy finansowej, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student zna standardowe metody matematyczne, statystyczne i narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych, wykorzystane w analizie ekonomicznej, oraz rozumie zależności zachodzące pomiędzy kategoriami pozwalającymi na przeprowadzenie oceny sprawności i efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz podejmowanych decyzji KA6_WK6

Sposób weryfikacji efektu: kolokwium, (w szczególnych przypadkach przedstawianie wyników prac grupowych lub indywidualnych) na forum grupy połączone zadawaniem pytań w trakcie ćwiczeń, prace grupowe i/lub indywidualne, ocena prac zamieszczanych na platformie lub w formie papierowej, udział w dyskusji,

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi

- prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i decyzji gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu bazując na zdobytej wiedzy (KA6_UW1).

Sposób weryfikacji efektu: kolokwium i /lub (w szczególnych przypadkach) przedstawianie wyników prac grupowych lub indywidualnych) na forum grupy, prace grupowe i/lub indywidualne, ocena prac zamieszczanych na platformie wskazanej przez Rektora lub w formie papierowej, udział w dyskusji,

- pozyskiwać dane do analizowania i prognozowania konkretnych procesów, zjawisk i decyzji gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie, z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu (KA6_UW2).

Sposób weryfikacji efektu: kolokwium i /lub (w szczególnych przypadkach) przedstawianie wyników prac grupowych lub indywidualnych) na forum grupy, prace grupowe i/lub indywidualne, ocena prac zamieszczanych na platformie wskazanej przez Rektora lub w formie papierowej, udział w dyskusji,

- prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu (KA6_UW5).

Sposób weryfikacji efektu: kolokwium i /lub (w szczególnych przypadkach) przedstawianie wyników prac grupowych lub indywidualnych) na forum grupy, prace grupowe i/lub indywidualne, ocena prac zamieszczanych na platformie wskazanej przez Rektora lub w formie papierowej, udział w dyskusji,

- pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (KA6_UO1).

Sposób weryfikacji efektu: prace grupowe i/lub indywidualne, udział w dyskusji,

- samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (KA6_UU1).

Sposób weryfikacji efektu: prace grupowe i/lub indywidualne, udział w dyskusji,

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem podejścia do zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze).

Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit, a nieprzekraczające 50% zajęć powinny być zaliczone na konsultacjach w ciągu max 2 tygodni roboczych po przerwie w uczęszczaniu na zajęcia.

Nieobecności powyżej 50% dyskwalifikują studenta z ubiegania się o zaliczenie przedmiotu.

Na ocenę z ćwiczeń składają się następujące elementy:

60% oceny stanowi kolokwium z zadań (przy czym musi być zaliczone na min. 40%), przeprowadzone zdalnie przy włączonej kamerce internetowej.

35% zaliczenie prac grupowych i indywidualnych wykonywanych na zajęciach w formie papierowej lub na platformie

5% aktywność.

Łączna wymagana minimalna liczba punktów do zaliczenia wynosi 51%.

Zakres tematów:

1. Analiza ekonomiczna - istota, rodzaje, podstawy metodyczne oraz jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Praktyczne zastosowanie metod wykorzystywanych w analizie ekonomicznej.

2. Analiza i ocena sytuacji majątkowej, kapitałowej i kapitałowo-majątkowej z uwzględnieniem analizy wstępnej i wskaźnikowej danych zawartych w bilansie i informacji dodatkowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel - interpretacja uzyskanych wyników. Ocena gospodarowania kapitałem obrotowym netto na przykładzie danych finansowych konkretnego przedsiębiorstwa.

3. Istota, zakres, analiza i ocena przychodów, kosztów i wyniku finansowego prowadzonej działalności na przykładzie danych finansowych konkretnego podmiotu.

4. Istota i zakres rachunku przepływów pieniężnych. Analiza i ocena przepływów pieniężnych.

5. Analiza wskaźnikowa kondycji firmy w obszarach płynności, rentowności zadłużenia, sprawności działania. Efekt dźwigni finansowej.

6. Analiza i ocena gospodarowania środkami trwałymi, zasobami ludzkimi i zapasami. Analiza i ocena zatrudnienia, wydajności i produktywności pracy i kosztów pracy.

7. Analiza progu rentowności. Rachunki decyzyjne typu make or buy?

8. Zaliczenie ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- dyskusja nad zagadnieniami poruszanymi w treści przedmiotu, poleconymi do samodzielnego przygotowania,

- rozwiązywanie zadań dotyczących oceny poszczególnych obszarów kondycji finansowej przedsiębiorstwa w grupach roboczych w grupach lub indywidualnie,

- prezentacja wyników prac grupowych lub indywidualnych na forum grupy

- kolokwium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 10:15, sala 133
Anna Grześ 19/ szczegóły
2 każdy wtorek, 10:30 - 12:45, sala 133
Anna Grześ 24/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:45, sala 302
Anna Grześ 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.