Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 450-ZS1-2XZFP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016.

2. Szyszko L., Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Wraszawa 2017.

3. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.

4. M. Bojańczyk, Finanse przedsiębiorstwa , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. J.Czekaj, Z.Dresler, Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

2. Świderska G. K., Zrozumieć sprawozdanie finansowe, Difin, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

KA6_WK1 ma podstawową wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu, ich miejscu w systemie nauk ekonomicznych i relacjach do innych nauk

KA6_WK5 ma podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy i uczestniku struktur społecznych i zasad ich funkcjonowania

KA6_UW1 potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (w tym: gospodarczych, prawnych, kulturowych, politycznych) w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu bazując na zdobytej wiedzy

KA6_UK2 potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych

KA6_U02 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań własnych i zespołu

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Szczegółowe formy przewidziane do ich weryfikacji, to:

-kolokwium (60%),

-rozwiązywanie zadań i przykładów (case studies), praca indywidualna i zespołowa, udział w dyskusjach (30%),

- prezentacja (10%).

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 51% łącznej ilości punktów uzyskanych w przedstawionych form.

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach (w przypadku 30h ćwiczeń lub jedna w przypadku 15 h ćwiczeń).

W związku z pandemią, ćwiczenia prowadzone są (do odwołania) zdalnie na platformie MS Teams, a kolokwium odbywa się na platformie Blackboard.

Zakres tematów:

1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa – zagadnienia wstępne.

2. Wartość pieniądza w czasie.

3. Analiza progu rentowności.

4. Wykorzystanie dźwigni w zarządzaniu przedsiębiorstwem - dźwignia operacyjna, finansowa i całkowita.

5. Analiza czynników kształtujących wynik finansowy

6. Sprawozdania finansowe - analiza wstępna.

7. Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

8. Zarządzanie kapitałem obrotowym.

9. Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie.

10. Podatki a działalność przedsiębiorstwa.

Metody dydaktyczne:

Uczestnictwo w dyskusji na ćwiczeniach, aktywność na zajęciach, praca w grupach, praca domowa, projekty grupowe, rozwiązywanie case studies

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Angelika Andrzejczyk 20/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Angelika Andrzejczyk 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)