Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing 450-ZN1-1MAR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. G. Armstrong, Ph. Kotler, Marketing, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

2. Ph. Kotler i inni, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002

3. K. Dziewanowska, Relacje i lojalność klientów w marketingu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

4. L. Garbarski (red.), Marketing: Koncepcja strategicznych działań, PWE, Warszawa 2011

5. E. Michalski, Marketing. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

6. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000

7. P. Matyja, W. Biliński, Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

8. A. Czubała, Marketing usług, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

KA6_UW1 student potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (w tym: gospodarczych, prawnych, kulturowych, politycznych) w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu bazując na zdobytej wiedzy

KA6_UW2 student potrafi pozyskiwać dane do analizowania i prognozowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (w tym: gospodarczych, prawnych, kulturowych, politycznych) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu

KA6_UW3 student potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej

KA6_UW4 student wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i dziedzin komplementarnych do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania

KA6_UW5 student potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu

KA6_UK1 student potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzania i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów

KA6_UK2 student potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych

KA6_U01 student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

KA6_KK1 student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń odbędzie się na podstawie ocen cząstkowych z kolokwium przeprowadzonego w formie zdalnej (przy wykorzystaniu platformy Blackboard), analizy określonych przez prowadzącego przypadków, aktywności i zaangażowania na zajęciach oraz wykonania prezentacji multimedialnej. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest zaliczone kolokwium na min. 60% oraz obecność na zajęciach (prowadzący dopuszcza jedną nieusprawiedliwioną nieobecność podczas zajęć, kolejne natomiast należy odpracować na konsultacjach).

Punktacja szczegółowa:

1. Kolokwium- 20 pkt.

2. Samodzielna analiza określonych przez prowadzącego przypadków - 15 pkt.

3. Prezentacja – 9 pkt

3. Aktywność na zajęciach - 6 pkt.

Punktacja ogólna:

30 - 33,5 pkt. - 3.0

34 - 37,5 pkt. - 3.5

38 - 41 pkt. - 4.0

41,5 - 45 pkt. - 4.5

45,5 - 50 pkt. - 5.0

Zakres tematów:

1. Koncepcja marketingu-mix

2. Istota produktu, jego rodzaje i poziomy, cykl życia produktu

3. Atrybuty produktu, innowacje produktowe

4. Polityka cenowa w marketingu, metody kształtowania cen w przedsiębiorstwie

5. Kanały dystrybucji i zarządzanie logistyką

6. Komunikacja marketingowa, znaczenie komunikatów reklamowych

7. Organizacja promocji sprzedaży, Public Relations, kampanie marketingowe w praktyce

Metody dydaktyczne:

Studia przypadków, dyskusje problemowe, prezentacje multimedialne, zadania grupowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 15:20 - 17:05, sala 132
Julita Augustyńczyk, Ewa Kuzionko-Ochrymiuk 22/ szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 17:10 - 18:55, sala 132
Julita Augustyńczyk, Ewa Kuzionko-Ochrymiuk 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)