Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia 450-ZN1-1MIK
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Ekonomia ogólna, red. Meredyk K., UwB, Białystok 2007

2. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, red. Marciniak S., WN PWN, Warszawa 2013 - dostępny Ibuk Libra

3. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2015

4. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2016 - dostępny Ibuk Libra

Literatura uzupełniająca

1. Krugman P., Wells R., Mikroekonomia, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2018 - dostępny Ibuk Libra

2. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. Rebis, Poznań 2012

3. Serrano R., A short course in intermediate microeconomics with calculus, Cambridge University Press, New York, 2013

4. Zalega T., Mikroekonomia, Wyd. Nauk. Wydziału Zarządzania UW, Warszawa, 2016 - dostępny Ibuk Libra

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1MIK_W01 - Student ma podstawową wiedzę w zakresie ekonomii jako nauki o rzadkości występowania zasobów, jej miejscu w systemie nauk ekonomicznych i relacjach do innych nauk - Z1_W01

1MIK_W02 - Ma podstawową wiedzę o zachowaniach mikropodmiotów (konsumentów i przedsiębiorstw) jako twórcach i uczestnikach struktur społecznych i zasadach ich funkcjonowania - Z1_W06

UMIEJĘTNOŚCI

1MIK_U01 - potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych - Z1_U01

1MIK_U02 - wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania - Z1_U05

1MIK_U03 potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska gospodarcze zachodzące w podstawowych podmiotach gospodarczych i ich otoczeniu Z1_U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1MIK_K01 - Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę z mikroekonomii oraz umiejętności - Z1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na postawie egzaminu pisemnego o pytaniach otwartych i zamkniętych.

Egzamin odbędzie w trybie on-line, na platformie Blackboard.

Aby uzyskać pozytywną ocenę, należy zdobyć min. 50% punktów.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.

Zakres tematów:

Temat 1. Przedmiot ekonomii. Podmioty działalności gospodarczej

Temat 2. Prakseologiczne aspekty działalności gospodarczej

Temat 3. Teoria wyboru konsumenta

Temat 4. Teoria równowagi rynkowej

Temat 5. Teoria produkcji

Temat 6. Efektywność i postęp techniczny

Temat 7. Zagadnienie optimum ekonomicznego przedsiębiorstwa

Temat 8. Rynki czynników wytwórczych

Metody dydaktyczne:

Wykład online z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point (platforma MS. Teams)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 8:00 - 9:45, sala 206
Ewa Gruszewska 51/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)