Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy przedsiębiorczości 450-ZN1-1PPR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

J. Cieślik, Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, Wyd. Akademickie SEDNO, Warszawa 2014.

J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

J. Pasieczny, B. Glinka, Tworzenie przedsiębiorstwa. Szanse realizacja rozwój, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

T. Piecuch, Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

M. Juchnowicz (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Wyd. Poltex, Warszawa 2004.

T. Kaczmarek: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Difin, Warszawa 2006.

Z.J. Makieła, M.M. Stuss (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami. Wiedza, technologia, konkurencja, przedsiębiorstwo, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2018.

J. Moczydłowska, J. Pacewicz, Przedsiębiorczość, Wyd. Oświatowe „FOSZE”, Rzeszów 2007.

M.K. Szpakowski, Przedsiębiorczość. Zarządzanie przedsiębiorstwem od A do Z, Knowledge Innovation Center Sp. z o.o., Zamość 2018.

J. Targalski, Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1PPR_W01 Student ma podstawową wiedzę odnośnie powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju przedsiębiorstw; Z1_W03

1PPR_W02 Student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw; Z1_W12

UMIEJĘTNOŚCI

1PPR_U01 Student potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska zachodzące w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu; Z1_U06

1PPR_U02 Student potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu podstaw przedsiębiorczości właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych; Z1_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1PPR_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się ze względu na dynamikę zachodzącą wewnątrz przedsiębiorstw, jak również w jego otoczeniu; Z1_K01

1PPR_K02 Student wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w zakresie podejmowanych problemów z zakresu przedsiębiorczości i analizy studiów przypadków przedsiębiorstw; Z1_K07

Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane na podstawie przygotowania i prezentacji projektów, uczestnictwa w dyskusji oraz wyników kolokwium.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na postawie wyników prac projektowych i kolokwium.

Zakres tematów:

Ekonomiczne i prawne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości

Społeczne i kulturowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości

Źródła sukcesów i niepowodzeń biznesowych – studia przypadków

Ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej

Planowanie i organizowanie działalności gospodarczej

Analiza procesu przedsiębiorczego

Przedsiębiorstwo jako efekt działań przedsiębiorczych. Cykl życia przedsiębiorstwa

Źródła finansowania działalności gospodarczej

Metody dydaktyczne:

Praca metodą projektu, case studies, dyskusja, praca w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Artur Bołtromiuk 24/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Artur Bołtromiuk 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)