Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rynki finansowe 450-ZS2-2XRFI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Sławiński A., Chmielewska A., Zrozumieć rynki finansowe, PWE, Warszawa 2017.

2. Banaszczak-Soroka U.(red.), Rynki finansowe : organizacja, instytucje, uczestnicy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.

3. Dziawgo D., Rynek finansowy- istota, instrumenty, funkcjonowanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012.

4. Pyka I, Rynek finansowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010

5. Levinson M., Guide to Financial Markets, Why they exist and how they work, The Economist, USA 2014

Literatura dodatkowa:

1. Czekaj J. (red.), Rynki , instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa 2008

2. Jajuga K, Jajuga T., Inwestycje : instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2014.

3. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2010.

Obowiązkowe strony:

WWW.knf.gov.pl

WWW.nbp.pl

WWW.gpw.pl

Efekty uczenia się:

2XRFI_W01 - zaliczenie w formie testu

2XRFI_W02 - zaliczenie w formie testu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (test online składający się z pytań zamkniętych– 100%) - forma zdalna zaliczenia z użyciem platformy Blackboard

Podstawą zaliczenia jest uzyskanie 51% łącznej ilości punktów.

Zakres tematów:

1. Ogólna klasyfikacja i charakterystyka rynków finansowych

2. System bankowy – elementy, rodzaje banków, znaczenie w gospodarce

3. Rynek pieniężny – cechy, uczestnicy, instrumenty

4. Bank centralny jako realizator polityki pieniężnej

5. Bankowy rynek depozytowo-kredytowy i międzybankowy rynek pieniężny

6. Rynek kapitałowy - cechy, uczestnicy, instrumenty

7. Rynek walutowy - cechy, uczestnicy, instrumenty

8. Rynek instrumentów pochodnych - cechy, uczestnicy, instrumenty

9. Nadzór nad rynkami finansowymi

10. Ryzyko na rynkach finansowych

11. Rynek akcji i obligacji w Polsce

12. Kryzysy finansowe oraz ich wpływ na funkcjonowanie rynków finansowych

Metody dydaktyczne:

Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

W cyklu kształcenia 2020/2021 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Ertman 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)